Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na VI. riadne OZ v roku 2015

P o z v á n k a

 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vás pozývam

na VI. riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach, ktoré sa bude konať v pondelok dňa 14. 12. 2015 o 17.00 hod v zasadačke Obecného úradu obce Šenkvice na Námestí Gabriela Kolinovičač. 5.

 

 

Návrh programu:

 

1. Otvorenie zasadnutia   

2.Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

3. Schválenie programu rokovania

4.Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva

5. Plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šenkvice na I. polrok 2016

6. Návrhy na IV. úpravu rozpočtu Obce Šenkvice v roku 2015

7.Návrh rozpočtu Obce Šenkvice na roky 2016-2018 vrátane stanoviska hlavného kontrolóra Obce Šenkvice a programový rozpočet na roky 2016-2018

8. Návrh VZN Obce Šenkvice o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

9.Návrh na úpravu platieb za prenájom priestorov v KIS

10. Návrh na platbu za poskytnutie trhového miesta na trhovisku na Námestí Gabriela Kolinoviča v Šenkviciach za účelom ambulantného predaja a poskytovania služieb

11. Rôzne

         11.1 Zmena prevádzkového poriadku Zberného dvora v Obci Šenkvice

 

12. Záver

 

      ______________________

         Mgr. Peter Fitz

            starosta Obce Šenkvice