Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na VI. riadne OZ v roku 2016

P o z v á n k a

 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vás pozývam

na VI. riadne verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach,

ktoré sa bude konať vo štvrtok dňa 15. 12. 2016 o 17.00 hod

  vo veľkej sále Kultúrneho a informačného strediska

na Námestí Gabriela Kolinoviča č. 1.

 

 

Návrh programu:

 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia           

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

3. Schválenie programu rokovania

4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva

5. Plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šenkvice na I. polrok 2017

6. Návrhy na IV. úpravu rozpočtu Obce Šenkvice v roku 2016

7. Návrh rozpočtu Obce Šenkvice na roky 2017-2019 vrátane stanoviska hlavného kontrolóra Obce

 Šenkvice a programový rozpočet na roky 2017-2019

8. Návrh VZN Obce Šenkvice Návrh VZN Obce Šenkvice o miestnych daniach a miestnom poplatku

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

9. Informácia o zmene Organizačného poriadku Obecného úradu Obce Šenkvice

10. Dodatok k zriaďovacej listine Materskej školy

11. Dodatok k zriaďovacej listine Základnej školy

12. Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Záhradná 1, Šenkvice a  Školskej jedálne,Záhradná 1, Šenkvice do siete škôl a školských zariadení SR

13. Návrh na úpravu cien stočného v Obci Šenkvice

14. Prevody, nájmy nehnuteľností

            14.1. Žiadosti občanov a organizácií – Západoslovenská distribučná, a.s.

14.2. Žiadosti občanov a organizácií – ATOPS s.r.o.

15. Rôzne

15.1. Informácia o úhrade dlhu spoločnosťou Old Town Service s.r.o. v zmysle Dohody o urovnaní a uznaní dlhu

            15.2. Žiadosť spoločnosti Slovak Telekom, a.s. v zastúpení spoločnosťou NEVITEL, a.s.

15.3. Žiadosť spoločnosti Orange Slovensko, a.s. v zastúpení spoločnosťou SUPTel, s.r.o.

16. Interpelácie poslancov

17. Záver

 

          ______________________

    Mgr. Peter Fitz

       starosta Obce Šenkvice