Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pozvánka na VII. OZ v roku 2018

P o z v á n k a

 

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Vás pozývam

na VII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach v roku 2018,

ktoré sa bude konať vo štvrtok dňa 25. 10. 2018 o 17.00 hod

  vo veľkej sále Kultúrneho a informačného strediska

na Námestí Gabriela Kolinoviča č. 1.

 

 

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

3. Schválenie programu rokovania

4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach

5. Žiadosti o zníženie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy, Vinohradská    

    62, Šenkvice za školský rok 2017/2018

7. Informácia o začatí školského roka 2018/2019 v Základnej škole, Vinohradská 62, Šenkvice a

    informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-  vzdelávacieho procesu na školský rok 2018/2019

8. Vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice za školský rok 2017/2018 a Koncepcia rozvoja Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice pre roky 2018 - 2019

9.Plán kontinuálneho vzdelávania v Základnej škole, Vinohradská 62, Šenkvice na školský rok 2018/2019

10. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, Horná 11, Šenkvice za školský rok 2017/2018

11. Informácia o začatí školského roka 2018/2019 v Materskej škole, Horná 11, Šenkvice a informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu na školský rok 2018/2019

12. Vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja Materskej školy, Horná 11, Šenkvice za školský rok 2017/2018 a Koncepcia rozvoja Materskej školy, Horná 11, Šenkvice pre roky 2018 - 2019

13. Plán kontinuálneho vzdelávania v Materskej škole, Horná 11, Šenkvice na školský rok 2018/2019

14. Prevody, nájmy nehnuteľností

14.1. Prevody, nájmy nehnuteľností – AmazonDent, s.r.o. - prenájom nebytových priestorov

14.2. Prevody, nájmy nehnuteľností – Peter Petrakovič a  Helena Petrakovičová

14.3. Prevody, nájmy nehnuteľností – Radovan Horais a Katarína Horaisová

14.4. Prevody, nájmy nehnuteľností – Peter Vrtík a Stanislava Pavlišinová

15. Rôzne

16. Interpelácie poslancov

17. Záver

Videozáznam zo zastupiteľstva: