Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Prestupný dopravný terminál Šenkvice

loga 

 

 

Prijímateľ: Obec Šenkvice

Názov projektu: Prestupný dopravný terminál Šenkvice

Informácia o projekte:

Vďaka realizácii projektu bude zrekonštruovaný existujúci prestupný dopravný uzol v obci Šenkvice a zlepšia sa v ňom podmienky pre cyklistickú dopravu. Zároveň budú v území doplnené chodníky pre bezpečný prístup chodcov k verejnej osobnej doprave s bezbariérovými úpravami. Pre zvýšenie komfortu cestujúcich bude realizovaný nový prístrešok autobusovej zastávky a osadený drobný mobiliár. Na záver sa rekultivuje zeleň a vysadia vzrastlé stromy. Celý areál bude osvetlený a budú v ňom inštalované bezpečnostné kamery. V rámci projektu bude vybudovaných 87 nových parkovacích miest pre cestujúcich, ktorí prestúpia na verejnú osobnú dopravu. Zároveň bude inštalovaný parkovací systém a realizované nové dopravné riešenie územia, čo zvýši bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky.

Predpokladaná dĺžka realizácie projektu je 31 mesiacov.

 

Hlavnými aktivitami projektu sú:

  1. Rekonštrukcia prestupného dopravného terminálu

  2. Vytvorenie parkoviska P+R a B+R

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je skvalitniť infraštruktúru verejnej osobnej dopravy pre obyvateľov obce Šenkvice a pre obyvateľov spádovej oblasti prostredníctvom rekonštrukcie prestupného dopravného terminálu v obci Šenkvice, a tým prispieť k trvalo udržateľnej regionálnej mobilite.

Informácia o merateľných ukazovateľoch:

  • vytvorí sa 1 nový prestupný dopravný uzol,

  • budú zavedené 3 parkovacie systémy: parkovisko park and ride (P+R), parkovisko bike and ride (B+R) a inštalovanie navigačného parkovacieho systému pre zlepšenie manažmentu parkovania osobných automobilov v dopravnom termináli.

 

Dátum začatia projektu: január 2017

Dátum ukončenia projektu: júl 2019

Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 237 793,54 EUR

Miera spolufinancovania projektu EÚ: 95 %

Miesto realizácie projektu: Nádražná ulica, Šenkvice

 

 

Terminál - Celková situácia

 

Terminál - Vizualizácia

 

Terminál - Vizualizácia

 

Terminál - Vizualizácia