Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Rozpočet na roky 2015 - 2017

28.november.2014

Rozpočet na roky 2015 - 2017

 

 

 

                                                          R O Z P O Č E T    NA   ROKY  2015-2017                                                                                                   ( v Eurách)

 

 

2012

2013

2014

2014

2015

2016

2017

Bežné príjmy                                   Kód zdroja                                                                

Skutočné plnenie

Skutočné plnenie

Schválený rozpočet

Očakávaná skutočnosť

Návrh  rozpočtu

Návrh  rozpočtu

Návrh  rozpočtu

Daňové príjmy

41

1 017 149

1 072 510,57

1 088 300

1 123 509

1 148 500

1 148 500

1 148 500

111 003  Výnos dane z príjmov samospráve

 41

868 849

918 550,68

939 800

975 009

1 000 000

1 000 000

1 000 000

121          Daň z nehnuteľností

 41

148 300

153 959,89

148 500

148 500

148 500

148 500

148 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daňové príjmy za špecifické služby

 41

110 913

110 157,46

106 077

110 377

111 067

111 067

111 067

133 001  Za psa

  41

3 405

3 575,77

3 450

3 450

3 450

3 450

3 450

133 003 Za nevýherné hracie automaty

  41

450

450,00

400

450

450

450

450

133 004 Z za predajné automaty

  41

67

67,00

67

67

67

67

67

133 006  Za ubytovanie

  41

246

421,20

360

360

300

300

300

133 012 Za užívanie verejného priestranstva

  41

1 966

2 059,44

1 800

2 050

1 800

1 800

1 800

133 013 Za komunálne odpady

  41

104 779

103 584,05

100 000

104 000

105 000

105  000

105  000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sankcie uložené v daňovom konaní

  41

0

82,50

0

200

0

0

0

160        Sankcie uložené v daňovom konaní    

  41

0

82,50

0

200

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedaňové príjmy z podnikania

  41

12 746

11 958,07

0

0

0

0

0

211 003   Dividendy (akcie BVS)

  41

12 746

11 958,07

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedaňové príjmy – príjmy z vlastníctva

  41

79 747

85 277,85

76 901

81 101

80 001

80 001

80 001

212 002 Z prenajatých pozemkov

  41

671

1 876,35

1 900

1 900

1 900

1 900

1 900

212 003 Z prenájmu budov, priestorov, obj.

  41

79 076

83 398,50

75 000

79 200

78 100

78 100

78 100

212 004  Z prenájmu strojov a zariadení

  41

0

3,00

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedaň.  príjmy – admin. a iné poplatky

 41

160 788

178 547,64

160 575

160 745

160 360

160 360

160 360

221 004 Administratívne poplatky

   41

13 117

27 919,38

28 215

28 215

28 000

28 000

28 000

222 003  Pokuty za porušenie predpisov

   41

1 933

600,00

0

170

0

0

0

223 001  Za predaj výrobkov a služieb

  41

145 424

146 547,49

132 000

132 000

132 000

132 000

132 000

223 004  Predaj prebyt. hmotného  majetku

  41

0

3 080,00

0

0

0

0

0

229 005  Za znečisťovanie ovzdušia

 41

314

400,77

360,00

360

360

360

360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedaňové príjmy- úroky z vkladov

  41

697

757,31

400,00

1 100

1 000

1 000

1 000

240       Úroky z vkladov na účtoch 

  41

697

757,31

400,00

1 100

1 000

1 000

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatné  príjmy                                          

  41

9 835

6 878,26

3 000,00

9 125

3 000

3 000

3 000

292 006  Z náhrad poistného plnenia

41

0

198,86

0

0

0

0

0

292 008  Z výťažkov z lotérií  

  41

5 083

4 462,17

3 000,00

3 000

3 000

3 000

3 000

292 012  Dobropisy z min. obdobia

  41

4 752

1 532,28

0

4 568

0

0

0

292017  Vratky

  41

0

684,95

0

1 557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuzemské bežné transfery

 111

448 081

640 909,18

471 588,00

591 459

477 813

477 340

477 340

312 012  Transfer na normatívne výdavky

 111

390 728

420 507,00

438 000,00

442 569

450 000

450 000

450 000

312 012  Transfer na vzdelávacie poukazy

 111

7 934

8 259,00

8 100,00

8 169

8 200

8 200

8 200

312012   Transfer za mimoriadne výsledky

 111

600

1 200,00

0

600

0

0

0

312 012  Transfer  na predškolskú výchovu

 111

7 848

7 034,00

8 800,00

7 975

8 000

8 000

8 000

312012  Transfer na odchodné

 111

726

2 989,00

0

2 757

0

0

0

312 012  Transfer na matriku

 111

4 779

4 838,45

4 838,00

4 941

4 820

4 820

4 820

312 012  Transfer na register obyv.

 111

1 531

1 492,26

1 492,00

1 503

1 500

1 500

1 500

312 012  Transfer na stavebný úrad

 111

4 315

4 205,46

4 205,00

4 236

4 200

4 200

4 200

312 012  Transfer na cestnú dopravu

 111

 223

223,35

223,00

197

200

200

200

312 012  Transfer na životné prostredie

 111

502

474,50

474,00

427

420

420

420

312 001  Transfer na odmenu skladníka CO

 111

320

0

0

0

0

0

0

312 001  Transfer na voľby.

 111

2 386

3 360,00

5 000,00

7 000

0

0

0

312 001   Mimor.dot.na 5% zvýš.platov

 111

0

12 434,00

0

0

0

0

0

312  001  Mimor.dotácia na cestnú infraštr.

 111

0

4 829,21

0

0

0

0

0

312 001  Transfer na podporu zamestnanosti

 111

25 519

25 279,95

0

37 311

0

0

0

312001   Transfer na knižný fond

 111

670

0

0

0

0

0

0

312001   Dotácia na opravy- ZŠ

 111

0

60 047,00

0

57 900

0

0

0

312001   dotácia na výmenu telies ÚK-ZŠ

 111

0

77 976,00

0

0

0

0

0

312001   Transfer na publicitu o projekte

11Sx

0

0

456,00

114

473

0

0

312 001   Transfer na útulok

 111

0

5 760,00

0

5 760

0

0

0

312001    Transfer na genofond viniča

 111

0

0

0

10 000

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príspevky od subjektov verejnej správy      

132

2 100

4 912,29

0

28 830

0

0

0

312011  Príspevok z Recykl. fondu  /nádoby/

132

0

0

0

28 090

0

0

0

292027    Ostatné príjmy

132

0

1 255,02

 

0

0

0

0

223001  Príspevok z Rec.fondu  za separov.

132

0

3 164,00

0

740

0

0

0

312011 Príspevok na ROEP

132

0

493,27

0

0

0

0

0

312008  Dotácia z BSK

11H

2 100

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bežné príjmy spolu:

1 842 056

2 111 991,13

1 906 841

2 106 446

1 981 741

1 981 268

1 981 268

 

 

 

 

 

2012

2013

2014

2014

2015

2016

2017

Vlastné príjmy RO*                               

Skutočné plnenie

Skutočné plnenie

Schválený  rozpočet

Očakávaná skutočnosť

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu

Vlastné príjmy RO* Základnej školy

41

20 357

21 208,81

15 400

18 650

20 000

20 000

20 000

Vlastné príjmy RO* Materskej školy

 41

14 881

16 744,41

16 000

20 000

20 000

20 000

20 000

Vlastné príjmy  RO* spolu:

 

35 238

37 953,22

31 400

38 650

40 000

40 000

40 000

 

 

 

 

 

2012

2013

2014

2014

2015

2016

2017

Kapitálové príjmy                            Kód zdroja

Skutočné plnenie

 Skutočné  plnenie

Schválený rozpočet

Očakávaná skutočnosť

 Návrh rozpočtu

 Návrh rozpočtu

 Návrh rozpočtu

Príjem z predaja majetku

 43

2 162

141 691,17

0

127 372

0

0

0

233     Príjem z predaja pozemkov

43

2 162

141 691,17

0

127 372

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuz. kapitálové granty a transfery

 

236 219

103 000,00

286 748

523 424

103 122

0

0

322001 Transfer zo ŠR

111

105 000

3 000,00

286 748

0

0

0

0

322001 Nenávr.príspevok –Revitalizácia

11S1

0

0

0

256 564

0

0

0

322001 Nenávr.príspevok –Revitalizácia

11S2

0

0

0

30 184

0

0

0

322001Nenávr.príspevok - Náučný chodník

11S1

0

0

0

0

92 267

0

0

322001 Nenávr.príspevok-Náučný chodník

11S2

0

0

0

0

10 855

0

0

322001 Transfer na rekonštr.strechy ZŠ

111

0

0

0

78 400

0

0

0

322002 Transfer z Env.fondu  - kanalizácia

45

49 971

100 000,00

0

150 000

0

0

0

322002 Transfer z Env.fondu-zosuv

45

81 248

 

0

 

0

0

0

322xxx Dotácia BSK

11H

0

0

0

5 000

0

0

0

322xxx   Dotácia z Recykl.fondu –kontajner

132

0

0

0

3 276

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitálové príjmy spolu:

238 381

244 691,17

286 748

650 796

103 122

0

0

 

 

2012

2013

2014

2014

2015

2016

2017

Príjmové finančné operácie    

                                                    Kód zdroja                  

Skutočné plnenie

 Skutočné plnenie

Schválený rozpočet

Očakávaná skutočnosť

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu

453     Prenes. fin. prostriedky RO*-ZŠ

131

15 256

13 217,00

0

9 394

0

0

0

453     Prenes.fin. prostriedky RO*-MŠ

131

1 088

1 200,00

0

1 014

0

0

0

454 001  Prevody z rezervného fondu

46

4 620

13 157,59

0

4 497

0

0

0

454 002  Prevody z ostatných fondov

46

45 342

0

0

281 783

0

0

0

Príjm. finanč. operácie spolu:

 

66 306

27 574,59

0

296 688

0

0

0

 

 

 

 

2012

2013

2014

2014

2015

2016

2017

Bežné výdavky                           

                                                               Kód zdroja

Skutočné plnenie

Skutočné plnenie

Schválený rozpočet

Očakávaná skutočnosť

 Návrh rozpočtu

 Návrh rozpočtu

 Návrh rozpočtu

01 1 1    Obecný úrad

41

330 210

312 367,81

333 093

351 393

346 907

347 210

347 210

610         Mzdy, platy

41

149  077

148 649,47

166 345

166 345

173 914

174 000

174 000

620         Odvody z prac.pomerov

41

55 990

57 664,96

58 138

58 138

63 783

64 000

64 000

631         Cestovné

41

544

372,49

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

632        Energie, voda a komunikácie

41

45 511

45 561,35

43 600

43 600

43 600

43 600

43 600

633         Materiál

41

24 616

10 751,17

11 700

20 000

11 700

11 700

11 700

634         Dopravné

41

4 929

2 971,36

4 350

4 350

4 350

4 350

4 350

635         Rutinná a štandardná údržba

41

12 923

12 344,34

10 500

19 666

10 500

10 500

10 500

636         Nájomné

41

424

393,00

360

360

360

360

360

637         Služby

 41

33 842

30 864,09

34 000

34 000

34 000

34 000

34 000

641         Príspevky obci (SŠÚ)

41

698

1 034,06

1 100

1 574

1 500

1 500

1 500

642         Ćlen.prísp.odchodné,PN

41

1  656

1 761,52

1 800

2 160

2 000

2 000

2 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 1 1   Stav. úrad,  ŽP*a CD*

 111

5 040

4 903,31

4 902

4 860

4 820

4 820

4 820

610         Mzdy, platy

 111

3 370

3 400,00

3 400

3 400

3 400

3 400

3 400

620         Odvody

 111

1 178

1 188,34

1 188

1 188

1 188

1 188

1 188

632         Poštovné

 111

450

230,61

200

200

182

182

182

633         Materiál

 111

0

37,95

70

21

 0

 0

 0

637         Služby

111

42

46,41

44

51

50

50

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 1 2    Finančná a rozpočtová oblasť

41

3 033

4 010,64

3 500

4 200

4 200

4 200

4 200

637        Služby

  41

3 033

4 010,64

3 500

4 200

4 200

4 200

4 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 3 3    Matrika a register obyvateľstva

111

6 310

6 330,71

6 330

6 444

6 320

6 320

6 320

610        Mzdy, platy

111

3 911

4 350,00

4 460

4 455

4 200

4 200

4 200

620        Odvody

111

1 367

1 520,36

1 559

1 557

1 468

1 468

1 468

632        Energie, voda, komunikácie

111

673

61,48

76

100

100

100

100

633        Materiál

111

125

165,20

83

166

375

375

375

635        Opravy a údržba /softvéru/                 

111

   86

86,83

87

110

110

110

110

637        Služby                                                  

111

148

146,84

65

56

67

67

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 3 3    Evidencia obyvateľstva

41       

857

338,61

500

500

500

500

500

620        Odvody

41

7

73,61

130

130

130

130

130

63x        Materiál, odmeny na dohody

41

850

265,00

370

370

370

370

370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 6 0   Voľby                                                  

111

2 385

3 360,00

5 000

7 000

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 7 0   Transakcie verejného dlhu

41

15 234

10 571,12

10 900

8 900

8 500

7 400

7 100

651       Úroky  z bankových úverov

41

9 549

5 348,18

5 200

3 400

3 000

2 000

1 800

651       Úroky z úveru z EF*

41

5 685

5 222,94

5 700

5 500

5 500

5 400

5 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 2 0   Civilná obrana                               

 

742

0

0

0

0

0

0

620       Odvody

41

3

0

0

0

0

0

0

633       Materiál

41

0

0

0

0

0

0

0

635       Platby do fondu opráv- CO

41

330

0

0

0

0

0

0

637       Služby za správu

41

89

0

0

0

0

0

0

637       Odmena na dohodu

111

320

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 2 0    Ochrana pre požiarmi

 41

3 177

2 323,79

4 165

4 165

4 165

4 165

4 165

620        Odvody

41

2

109,70

100

175

175

175

175

632        Energie, voda

 41

1 997

634,97

2 800

2 500

2 500

2 500

2 500

633        Materiál

  41

0

0

75

0

 0

 0

0

634        Dopravné

  41

785

371,12

690

690

690

690

690

635       Opravy a údržba

  41

0

0

0

100

100

100

100

637        Služby

  41

393

1 208,00

500

700

700

700

700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 2 1 Genofond viniča, pozemk.úpravy

111

1 975

285,39

0

10 000

0

0

0

620       Poistné                                                 

41

3

0

0

0

0

0

0

632        Poštovné

41

1 456

285,39

0

0

0

0

0

633        Materiál

41

164

0

0

0

0

0

0

637        Služby, dohody

41

352

0

0

   0

0

0

0

633        Genofond –materiál

111

0

0

0

1 350

0

0

0

637        Genofond – služby

111

0

0

0

8 650

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 5 1     Cestná doprava

41

11 029

22 507,32

22 000

52 500

22 000

22 000

22 000

620         Odvody

41

11

242,81

0

200

0

0

0

633          Materiál

41

6 995

8 824,49

5 300

8 000

5 300

5 300

5 300

634          Dopravné – traktor

41

476

1 824,57

1 400

2 400

1 400

1 400

1 400

635          Rutinná a štandardná  údržba

41

661

7 325,69

10 200

37 800

10 200

10 200

10 200

637          Služby

41

1 777

3 198,68

4 000

3 000

4 000

4 000

4 000

640          Príspevok na autobusový spoj

41

1 109

1 091,08

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 5 1    Oprava výtlkov z dotácie z ŠR

111

0

4 828,68

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 5 1    Náučný chodník – inform. tabule

 

0

0

0

499

0

0

0

633        Reklamná a pamät. tabuľa

11Sx

0

0

0

474

0

0

0

633        Spolufinancovanie

11Gx

0

0

0

25

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 1 0      Nakladanie s odpadmi

41

114 339

121 084,42

100 000

110 000

104 000

104 000

104 000

620          Odvody

41

13

359,25

350

550

500

500

500

633          Materiál

 41

1 333

1 785,60

1 680

3 300

1 000

1 000

1 000

636          Nájomné za pozemky

  41

841

841,35

800

800

800

800

800

637         Služby

  41

112 152

118 098,22

97 170

105 350

101 700

101 700

101 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 1 0     Nádoby na separovaný odpad

 11H

0

0

0

28 090

0

0

0

               Obstaranie nádob-zdroj Rec.fondu

11H

0

0

0

28 090

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 2 0      Nakladanie s odpad. vodami

41

61 601

67 042,64

70 000

74 000

74 275

74 275

74 275

610          Mzdy

41

0

0

0

7 000

7 540

7 540

7 540

620          Odvody

41

52

471,76

450

2 900

2 635

2 635

2 635

632          Energie, voda, komunikácie

41

37 595

41 590,00

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

633          Materiál

41

1 620

4 084,70

3 750

4 300

4 300

4 300

4 300

635          Rutinná a štandardná údržba

41

9 464

4 288,80

14 400

8 400

 8 400

 8 400

 8 400

636          Nájomné

41

0

300,00

600

600

600

600

600

637          Služby

41

12 870

16 307,38

10 800

10 800

10 800

10 800

10 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 1 0      Rozvoj bývania- byty

41

965

1 051,88

960

960

960

  960

  960

632         Energie

41

105

96,64

0

0

0

0

0

633         Vybavenie obecných bytov

 41

0

0

0

0

0

0

0

635          Príspevok do fondu opráv

41

404

509,94

420

500

500

500

500

637         Služby

41

456

445,30

540

460

460

460

460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 2 0      Rozvoj obce a údržba

41

75 452

112 434,02

96 331

103 931

77 632

77 660

77 660

610          Mzdy, platy

41

41 317

46 685,59

51 126

51 126

46 176

46 200

46 200

620         Odvody

41

14 886

17 956,47

17 869

17 869

16 500

16 500

16 500

632         Telef. poplatky

41

120

93,00

170

170

170

170

170

633          Materiál

41

3 324

4 560,22

3 500

6 500

3 500

3 500

3 500

634         Dopravné

41

0

1 159,83

500

900

500

500

500

635          Rutinná a štandardná údržba

41

403

524,45

700

100

700

700

700

636          Nájomné /za kostolom/

41

86

87,34

86

86

86

90

90

637          Služby

41

15 316

41 367,12

22 380

27 180

10 000

10 000

10 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 2 0    Publicita o proj. Revital. centra

 

0

0

480

474

0

0

0

633         Inform.tabuľa   Revitalizácia

11Sx

0

0

456

114

0

0

0

633         Spolufincovanie                                

11G5

0

0

24

6

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 4 0     Verejné osvetlenie

41

40 360

54 915,26

0

20 000

19 500

19 500

19 500

620          Odvody

41

34

127,60

0

     0

0

0

0

632          Energie

41

34 415

46 662,37

0

17 000

18 000

18 000

18 000

633          Materiál

41

28

4 713,59

0

500

0

0

0

635         Opravy a údržba

41

0

1 885,00

0

700

500

500

500

637          Služby

41

5 883

1 526,70

0

1 800

1 000

1 000

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 1 0      Športové služby - telocvičňa

 41

38 064

40 390,55

53 251

41 507

26 048

26 100

26 100

610          Mzdy, platy

41

10 447

11 981,67

15 377

15 377

14 485

14 500

14 500

620         Odvody

41

3 634

5 104,49

5 374

5 374

5 063

5 100

5 100

632          Energie, voda, komunikácie

41

19 738

16 617,21

26 000

13 000

0

     0

     0

633          Materiál

41

342

699,62

500

500

500

500

500

635         Opravy a údržba

41

221

1 353,81

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

637          Služby

41

3 453

4 520,68

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

642          Náhrada PN, odchodné

 41

229

113,07

0

1 256

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 10     Budova Šport. klubu

41

0

5 558,55

4 000

9 000

4 000

4 000

4 000

632        Energie

41

0

5 558,55

4 000

6 000

4 000

4 000

4 000

633        Materiál

41

0

0

0

3 000

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 1 0  Školské ihriská

41

0

0

0

2 300

0

0

0

635      Opravy ihrísk

41

0

0

0

2 300

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 2 0    Klub dôchodcov

41

700

804,31

700

700

700

700

700

620         Odvody

41

3

73,31

80

   68

 80

80

80

633          Materiál

41

50

0

50

12

 0

 0

 0

634         Doprava

41

239

323,00

162

192

188

188

188

637          Služby

41

408

408,00

408

428

432

432

432

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 2 0   Knižnica  

 

1 343

802,23

600

1 250

600

600

600

633         Materiál /knihy/

41

673

797,94

600

1 250

600

600

600

633         Knižný fond – zdroj ŠR

111

670

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 2 0  Ost. kultúrne služby a KIS

41

95 894

76 650,81

70 862

75 062

78 637

72 500

72 500

610         Mzdy, platy

41

44 716

29 708,04

28 175

28 175

36 077

31 500

31 500

620         Odvody

41

14 206

10 829,50

9 847

9 847

12 860

11 300

11 300

631         Cestovné

41

9

26,48

0

0

0

0

0

632         Energie, voda, komunikácie

41

10 770

10 898,12

15 500

11 500

11 500

11 500

11 500

633         Materiál

 41

3 368

6 109,33

3 000

4 200

3 000

3 000

3 000

634         Prepravné

41

156

65,00

700

700

700

700

700

635         Opravy a údržba

41

501

1 081,02

1 000

500

1 000

1 000

1 000

636        Prenájom

41

0

500,00

500

500

500

500

500

637         Služby

41

21 946

17 433,32

12 140

19 640

13 000

13 000

13 000

642         PN do 10 dní

41

222

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 2 0 Výdavky na hody - zdroj z VÚC

11H

1 300

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 3 0   Vysielacie služby

41

5 534

9 005,27

8 840

12 840

11 740

11 740

11 740

620        Odvody z dohôd

41

22

735,19

840

600

600

600

600

633        Materiál  reproduktory MR

41

0

1 345,21

2 000

3 100

2 000

2 000

2 000

635        Opravy a údržba MR

41

0

248,39

0

600

600

600

600

637         Služby

41

5 512

6 676,48

6 000

8 540

8 540

8 540

8 540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 4 0   Domy smútku

41

2 980

2 502,07

1 600

1 800

1 600

1 600

1 600

632        Energie

41

1 654

1 935,10

1 400

1 565

1 400

1 400

1 400

633        Materiál

 41

179

521,37

200

200

200

200

200

635        Rutinná a štandardná údržba

 41

1 114

45,60

0

0

0

0

0

637        Služby

41

33

0

0

35

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 6 0   Rekreácia a šport

41

10 800

8 245,82

8 000

11 350

10 000

10 000

10 000

642       Dotácie nezisk. organizáciám

41

10 800

8 245,82

8 000

11 350

10 000

10 000

10 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 5 1   Dotácie pre CVČ

    41

0

399,00

1 050

536

700

700

700

642       Dotácie pre centrá voľného času

41

0

399,00

1 050

536

700

700

700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 1 1   Materská škola

 

0

13 157,59

10 000

4 497

0

0

0

635      Oprava strechy – MŠ  Záhradná ul.

46

0

13 157,59

0

0

0

0

0

635      Oprava interiéru  (priečky, maľovanie)   

   46

0

0

10 000

4 497

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 2 0  Opatrovateľská služba

41

24 112

22 325,14

27 259

20 589

14 035

14 080

14 080

610       Mzdy

41

16 562

15 276,84

18 977

13 777

9 659

9 700

9 700

620       Odvody

41

5 827

5 360,89

6 632

4 812

3 376

3 380

3 380

633       Materiál

 41

0

0

0

200

0

0

0

637       Služby

41

1 723

1 687,41

1 650

1 800

1 000

1 000

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 2 0  Staroba-jubilanti

41

498

161,93

500

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 5 0   Rozvoj zamestnanosti zdr.ŠR

 111

25 519

25 279,67

0

37 311

0

0

0

610       Mzdy a platy

  111

18 660

18 525,37

0

27 648

0

0

0

620       Odvody

  111

6 508

6 474,30

0

9 663

0

0

0

630       Tovary a služby

  111

351

280,00

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 5 0 Rozvoj zamestnanosti vl.zdr.

41

4 632

4 192,27

0

13 325

0

0

0

610       Mzdy a platy

41

999

975,27

0

6 910

0

0

0

620      Odvody

41

362

340,63

0

2 415

0

0

0

633      Materiál, prac.ochr.prostr.

41

728

617,21

0

500

0

0

0

637      Služby

41

2 173

2 259,16

0

3 500

0

0

0

640      PN do 10 dní

41

370

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 7 0 Soc. pomoc - hmotná núdza

41

543

581,81

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 7 0 Sociálna pomoc – útulok

41

1 615

1 468,00

3 000

2 000

2 000

2 000

2 000

610    Mzda koordinátorky

41

0

680,00

0

0

0

0

0

620    Odvody

41

0

237,66

0

0

0

0

0

632      Energie

41

1 600

0

2 800

1 800

1 800

1 800

1 800

633      Materiál

41

15

541,96

200

200

200

200

200

637     Služby

 41

0

8,38

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 7 0 Sociálna pomoc - útulok

111

0

5 760,00

0

5 760

0

0

0

610    Mzda koordinátorky

 111

0

1 000,00

0

1 200

0

0

0

620    Odvody

 111

0

349,50

0

420

0

0

0

632      Energie

111

0

1 911,59

0

3 000

0

0

0

633      Materiál

 111

0

326,41

0

1 140

0

0

0

637     Služby   vrátane vratky nevyč.dot.

 111        

0

2 172,50

0

0

0

0

0

      

  Bežné výdavky obce:

 

886 243

 

945 640,62

 

 

848 823

 

1 028 743

 

824 839

 

818 030

 

817 730

                   

 

 

 

 

Dotácie pre rozpočtové organizácie    

 

                                                                kód zdroja

2012 Skutočné plnenie

2013 Skutočné plnenie

2014 Schválený rozpočet

2014 Očakávaná skutočnosť

2015

Návrh rozpočtu

2016

Návrh rozpočtu

2017

Návrh rozpočtu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Základná škola

 

514 489

691 146,83

540 008

642 347

586 305

586 305

586 305

 Na normatívne výdavky

 111

390 728

420 507,00

438 000

442 569

450 000

450 000

450 000

 Nevyčerpané normat.pr.vrátené zriaď.

  131

-13 217

-9 393,55

0

0

0

0

0

 Na vzdelávacie poukazy

  111

7 934

8 259,00

8 100

8 169

8 200

8 200

8 200

Za mimoriadne výsledky

  111

600

1 200,00

0

600

0

0

0

 Na odchodné

  111

726

2 989,00

0

2 757

0

0

0

 Dotácia na 5-% zvýšenie platov

111/41

0

5 885,16

5 888

5 888

5 900

5 900

5 900

Na školský klub detí

41

37 310

43 560,00

43 200

44 600

46 440

46 440

46 440

Na školskú jedáleň

41

43 795

45 090,00

44 820

44 820

45 765

45 765

45 765

Dotácia na energie v telocvične

41

0

0

0

5 000

10 000

10 000

10 000

 Vrátené nespotrebované prostr.

 41

0

-10,34

0

0

0

0

0

 Prevod vlastných príjmov

   41

20 357

20 152,56

0

18 650

20 000

20 000

20 000

 Sponzorské

72

200

925,00

0

0

0

0

0

 Prenesené  norm. prostriedky

131

15 256

13 217,00

0

9 394

0

0

0

 Dotácia na okná –BSK

11H

 800

0

0

0

0

0

0

 Dotácia na okná advere- zo ŠR

111

0

60 047,00

0

0

0

0

0

 Dotácia na ÚK – zo ŠR

111

0

77 976,00

0

0

0

0

0

 Dotácia na okná – zriaďovateľ

41

10 000

743,00

0

0

0

0

0

 Prenesené vlastné príjmy

41

0

0

0

0

0

0

0

Dotácia na opravu  palubovky

111

0

0

0

57 900

0

0

0

Dofinancovanie opravy palubovky

41

0

0

0

2 000

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Materská škola so šk. jed.

 

263 217

268 774,55

266 148

288 208

265 550

282 050

282 050

Dotácia na prevádzk. náklady

41

240 600

235 950,00

250 800

250 800

231 000

247 500

247 500

 Vrátené nespotr.prostr.

41

0

-36,47

0

0

0

0

0

 Dotácia na 5-% zvýšenie platov

111/41

0

6 547,75

6 548

6 548

6 550

6 550

6 550

 Príspevok na predšk. výchovu

111

7 848

7 034,00

8 800

7 975

8 000

8 000

8 000

Nevyčerpaný prísp. na predšk.vých.

131

-1 200

-1 014,21

0

0

0

0

0

Prevod vlast.  príjmov                            

   41

14 881

19 093,48

0

20 000

20 000

20 000

20 000

Prenesené prostr.z predch. Roka

131

1 088

1 200,00

0

1 014

0

0

0

Dotácia na príslušenstvo k umývačkám

  41

0

0

0

1 871

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotácia pre RO* spolu:

 

777 706

959 921,38

806 156

930 555

851 855

868 355

868 355

 

 

                                                                                               

                                                                                 

 

Kapitálové výdavky    

                                                      Kód zdroja                                                                                                 

2012 Skutočné plnenie

2013  Skutočné

plnenie

2014

 Schválený rozpočet

2014

Očakávaná skutočnosť

2015 

  Návrh  rozpočtu

2016

  Návrh rozpočtu

2017

  Návrh rozpočtu

01 1 1   Obecný úrad

 

0

0

0

2 100

0

0

0

713        Zvonkohra

41

 

 

 

2 100

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 6 0   Verejný poriadok a bezpečnosť

 

0

8 975,22

0

0

0

0

0

             Kamerový systém

111

0

3 000,00

0

0

0

0

0

             Kamerový systém-spolufinancovanie

41

0

5 975,22

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 5 1   Miestne komunikácie a chodníky

41

0

0

0

5 864

0

0

0

713       Svetelné merače rýchlosti

41

0

0

0

5 864

0

0

0

04 5 1    Miestne komunik. a chodníky

 

1 950

7 228,00

0

4 858

109 022

0

0

 716      Proj.dokum. Náučný chodník

41

0

4 500,00

0

4 858

0

0

0

717         Realizácia Náučného chodníka

11S1

0

0

0

0

89 991

0

0

717        Realizácia Náučného chodníka

11S2

0

0

0

0

10 587

0

0

717        Spolufinancovanie                              

11G5

0

0

0

0

5 294

0

0

717        Stavebný dozor

41

0

0

0

0

2 000

 

 

 716      Proj. dokum. /Jánska,Chorvát.,Cer./

41

1 950

2 720,00

0

0

1 150

0

0

 711        Výkup pozemkov a inž.sietí

41

0

8,00

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 1 0    Nakladanie s odpadmi

 

0

0

0

3 276

0

0

0

713        Hákový kontajner

132

0

0

0

3 276

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 2 0    Nakladanie s odp. vodami

 

119 538

110 973,44

0

230 095

0

0

0

716        Projekt.dokumentácia

41

0

0

0

0

0

0

0

717         Vybud. Kanalizácie-vl.zdroje

41

4 815

10 973,44

0

27 095

0

0

0

717         Kanalizácia – zdroj-EF*

45

49 971

100 000,00

0

150 000

0

0

0

717         Kanalizácia – zdroj z predaja maj.

43

0

0

0

53 000

0

0

0

717        Technologia 4.linka zdroje

41

64 752

0

0

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 6 0  Ochrana životného prostriedia

 

85 310

0

0

0

0

0

0

717       zabezpeč. Zosuvu pôdy-zdr.EF

45 

81 248

0

0

0

0

0

0

717       zabezpeč. Zosuvu pôdy-zdr.vl.

41

4 062

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 2 0   Rozvoj obce

 

34 995

57 273,40

0

4 387

0

0

0

711      Obstaranie pozemkov

41

0

10,00

0

0

0

0

0

714      Traktor s príslušenstvom-zdr.FRR

46

34 995

0

0

4 387

0

0

0

717      Inžinierske siete – Alej Sáry Patr.

43

0

57 263,40

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 2 0   Revitalizácia centra obce-II.et.

 

6 120

3 720,00

298 306

302 448

0

0

0

716       Proj.dokumentácia

41

6 120

3 720,00

0

2 815

0

0

0

717       Realizácia projektu                             

11Sx

0

0

277 400

275 150

0

0

0

717       Realizácia projektu – spolufinanc.

41

0

0

14 600

14 500

0

0

0

717       Stavebný dozor a práce naviac

 41    

0

0

6 306

9 983

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 3 0  Zásobovanie vodou

 

0

3 350,00

0

0

0

0

0

716    Projekt na vodovod ul. Glogovec

41 

0

3 350,00

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 4 0   Rekonštr.  verejného osvetlenia  

 

0

1

45 750

37 628

30 249

30 249

30 249

717       Rekonštrukcia verejného osvetlenia

 41   

0

1

45 750

37 628

30 249

30 249

30 249

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 5 1  Miestne komunikácie- zdroj FRR

       

0

0

0

36 592

0

0

0

716       Projekt.dokument.Horná ul.

46      

0

0

0

758

0

0

0

717       Rekontrukcia ul. Jagned

 46               

0

0

0

35 834

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 1 0  Rekonštrukcia telocvične-zdroj FRR

 

0

0

0

45 744

0

0

0

716   Projektová dolumentácia

46

0

0

0

9 744

0

0

0

717   Rekonštrukcia kotolne

46

0

0

0

36 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 1 1  Mat. škola – rekonštr.soc.zar.

 

0

0

0

5 000

4 000

0

0

717      Rekonštr.soc.zariadení

11H

0

0

0

5 000

4 000

0

0

717     Rekonštr.soc.zariadení

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0912   Zákl. škola techn.zhodn.-zateplenie

46

0

0

0

195 060

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0912   Zákl. škola techn.zhodn. plyn.kotol.

111

105 000

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitálové výdavky spolu:

 

352 913

191 521,06

344 056

873 052

143 271

30 249

30 249

 

 

 

Kapitálové transfer RO*          

 

 

                                                                         kód zdroja

2012  Skutočné plnenie

2013  Skutočné plnenie

2014

Schválený rozpočet

2014

Očakávaná skutočnosť

2015   

Návrh  rozpočtu

2016 

Návrh rozpočtu

2017 

Návrh rozpočtu

Dotácia pre ZŠ*-zateplenie strechy

111

0

0

0

78 400

0

0

0

Dofinancovanie rekonštr.strechy

41

0

0

0

1 130

0

0

0

Dotácia pre MŠ* na vybavenie kuchyne

41

4 620

2 746,14

0

0

0

0

0

  Spolu:

 

4 620

2 746,14

0

79 530

0

0

0

       

 

 

Výdavkové   finančné  operácie  

 

                                                                kód zdroja

2012 Skutočné plnenie

2013 Skutočné  plnenie

2014

Schválený rozpočet

2014

Očakávaná skutočnosť

2015

Návrh rozpočtu

2016

Návrh rozpočtu

2017

Návrh rozpočtu

821 005  Splác.istiny úveru na KD*

41

38 102

38 101,92

38 102

38 102

22 215

0

0

821 005  Splác. istiny úveru na pozem.

41

13 390

13 389,60

13 390

13 390

13 390

13 390

13 390

821 007  Splác.istiny úveru z EF*

41

44 040

44 040,00

44 040

44 040

44 040

44 040

44 040

Výdavk. finančné operácie spolu:

 

95 532

95 531,52

95 532

95 532

79 645

57 430

57 430

 

 

 

                     

 Sumarizácia                              

2012 Skutočné plnenie

2013   Skutočné plnenie

2014

Schválený rozpočet

2014  

Očakávaná skutočnosť

2015 

Návrh rozpočtu

2016

 Návrh rozpočtu

2017

 Návrh rozpočtu

Bežné príjmy

1 842 056

2 111 991,13

1 906 841

2 106 446

1 981 741

1 981 268

1 981 268

Vlastné príjmy  RO*

35 238

37 953,22

31 400

38 650

40 000

40 000

40 000

Bežné výdavky

886 243

945 640,62

848 823

1 028 743

824 839

818 030

817 730

Bežné transfery pre RO*

777 706

959 921,38

806 156

930 555

851 855

868 355

868 355

Bežný rozpočet – rozdiel:

+213 345

+244 382,35

+283 262

+185 798

+345 047

+334 883

+335 183

Kapitálové príjmy

238 381

244 691,17

286 748

650 796

103 122

0

0

Kapitálové výdavky

352 913

191 521,06

344 056

873 052

143 271

30 249

30 249

Kapitálové transfery pre RO*

4 620

2 746,14

0

79 530

0

0

0

Kapitálový rozpočet – rozdiel:

-119 152

+50 423,97

-57 308

-301 786

-40 149

-30 249

-30 249

Príjmové finančné operácie

66 306

27 574,59

0

296 688

0

0

0

Výdavkové finančné operácie

95 532

95 531,52

95 532

95 532

79 645

57 430

57 430

Finančné  operácie – rozdiel:

-29 226

-67 956,93

-95 532

+201 156

-79 645

-57 430

-57 430

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodárenie celkom:

+64 967

+226 849,39

+130 422

+85 168

+225 253

+247 204

+247 504

 

 

 

 

 

Názov

2012

Skutočné plnenie

2013 Skutočné plnenie

2014 Schválený rozpočet

2014 Očakávaná skutočnosť

2015

Návrh rozpočtu

2016

Návrh  rozpočtu

2017

Návrh rozpočtu

Celkové príjmy spolu

2 181 981

2 422 210,11

2 224 989

3 092 580

2 124 863

2 021 268

2 021 268

Celkové výdavky spolu

2 117 014

2 195 360,72

2 094 567

3 007 412

1 899 610

1 774 064

1 773 764

Pprebytok+/schodok-

+64 967

+226 849,39

+130 422

+85 168

+225 253

+247 204

+247 504

Prebytok+/schodok- po vylúčení FO

+35 741

+158 892,46

+225 954

-115 999

+304 898

+304 634

+304 934

 

 

RO* rozpočtová organizácia                  CD* cestná doprava

FR* fond rezerv                                    PK* prenesený výkon štátnej správy

FRR* fond rozvoja                                  ŽP* životné prostredie                                                                                                                       

ŠR* zdroj štátny rozpočet               ŠKD* školský klub detí MŠ* materská škola                                                                              Mgr. Peter Fitz

ZŠ* základná škola                                              ŠJ* školská jedáleň                                                                                                                      starosta obce

                                                                                                                                                                                                                           

  Dátum zverejnenia: 28.11.2014