Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Šenkvice

loga

 

 

 

 

Všeobecné informácie o projekte:

Názov projektu:  Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Šenkvice

Kód projektu: 302021K438

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

 

Stručný popis projektu:

Projekt Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Šenkvice v obci Šenkvice je tvorený šiestimi hlavnými aktivitami zameranými na modernizáciu učební jazykov, biológie/chémie, polytechniky, IKT a knižnice.

 1. Hlavná aktivita č. 1 Obstaranie jazykovej učebne
 2. Hlavná aktivita č. 2 Obstaranie knižnice
 3. Hlavná aktivita č. 3 Obstaranie biologickej/chemickej učebne
 4. Hlavná aktivita č. 4 Obstaranie polytechnickej učebne
 5. Hlavná aktivita č. 5 Obstaranie IKT učebne
 6. Hlavná aktivita č. 6 Stavebné úpravy učební

Učebne budú vybavené novým nábytkom a predovšetkým modernými učebnými pomôckami v zmysle odporúčaného vybavenia typizovaných učební. Projekt bude realizovaný v budove Základnej školy na ulici Vinohradská 62 v Šenkviciach. V rámci projektu sa budú realizované stavebné úpravy. Cieľovou skupinou sú žiaci navštevujúci Základnú školu v Šenkviciach. Cieľová skupina však môže byť rozšírená o skupinu obyvateľov podieľajúcich sa na programoch celoživotného vzdelávania v prípade využitia vybudovanej infraštruktúry.

V projekte sa sledujú merateľné ukazovatele:

 • P0069 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl (363)
 • P0297 Počet podporených knižníc (1)
 • P0319 Počet podporených učební IKT (1)
 • P0320 Počet podporených učební jazykových (1)
 • P0321 Počet podporených učební polytechnických (1)
 • P0322 Počet podporených učební prírodovedných (1)
 • P0327 Počet podporených základných škôl (1)

Cieľom projektu je zvýšiť kľúčové kompetencie žiakov základnej školy prostredníctvom vybudovania odborných učební. Cieľ projektu je tak v súlade so Špecifickým cieľom IROP (ŠC) č. 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. Projekt je v súlade s výsledkami podpory IROP ŠC 2.2.2 a tiež aktivity projektu korešpondujú s oprávnenými aktivitami ŠC 2.2.2.

Zároveň môžeme deklarovať súlad projektu s Investičnou prioritou č. 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

 

Harmonogram projektu:

Celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu (v mesiacoch): 11

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 02/2019

Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu: 12/2019

 

Financovanie projektu:

Forma financovania: Nenávratný grant

Celková výška oprávnených výdavkov: 195 371,33 €

Výška nenávratného finančného príspevku: 185 602,76 €

finančná podpora zo zdrojov EÚ: 97 685,67€

finančná podpora zo zdrojov SR: 87 917,10€

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 9 768,57 €