Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Štatút obce Šenkvice

 

OBEC ŠENKVICE

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Šenkviciach na základe ust.  § 6, ust. § 11 a ust. § 24 ods.1 písm. c) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o obecnom zriadení) vydáva pre katastrálne územie obce Šenkvice toto

 

 

Úplne znenie

 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2008

 

 

ŠTATÚT  OBCE  ŠENKVICE

zo dňa 20. 11. 2008

 

v znení

Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2010

zo dňa 24. 06. 2010

 

 

Preambula

 

Obecné zastupiteľstvo v Šenkviciach, nadväzujúc na historickú tradíciu trvalého sídla – oppida na území obce Šenkvice, vychádzajúc  zo  samostatnej  pôsobnosti danej článkom 64 a 67  Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 1 - § 18 f) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tento

 

 

Štatút Obce Šenkvice

 

PRVÁ HLAVA

 

Článok 1.

Úvodné ustanovenia

 

Štatút Obce Šenkvice upravuje postavenie a pôsobnosť Obce Šenkvice (ďalej len

"obec"), orgány obce a ich pôsobnosť, symboly obce a ocenenia obce.

 

DRUHÁ HLAVA

 

Článok 2.

Postavenie a pôsobnosť obce

 

1. Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.

 

2. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

 

3. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

 

4. Obec  má  právo  združovať  sa  s  inými  obcami  alebo  mestami  v  záujme  dosiahnutia spoločného prospechu.

 

Článok 3.

Územie obce

 

1. Územie obce Šenkvice je územný celok, ktorý tvoria katastrálne územia: Veľké Šenkvice a  Malé Šenkvice                                                                                                    

 

2. Obec sa člení na ulice a iné verejné priestranstvá, ktoré majú svoj názov; názvy určuje a mení obec  nariadením, pričom prihliada na históriu obce, na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod.

 

Článok  4.

Obyvatelia obce

 

1. Obyvateľom  obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.

 

2. Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce. Má právo najmä

a) voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánov samosprávy obce,

b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum),

c) zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a   zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,

d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,

e) používať  obvyklým  spôsobom  obecné  zariadenia  a  ostatný majetok obce slúžiaci   na verejné  účely,

f) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby  a rodiny a svojho majetku  nachádzajúceho sa   v obci,

g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze.

 

3. Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V    súvislosti s tým je povinný

a)ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované  obcou,  ktoré  sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú  vykonávané v záujme obce,

b) podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v obci,

c) napomáhať udržiavať poriadok v obci,

d) poskytovať  podľa  svojich  schopností  a  možností osobnú pomoc  pri  likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.

 

4. Obec  je  povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu  prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

 

5. Na samospráve obce, okrem práva voliť orgány samosprávy obce, práva byť zvolený do orgánu samosprávy obce a práva hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum), má právo podieľať sa aj ten kto

a) má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny  poplatok,

b) je v obci prihlásený na prechodný pobyt alebo na dlhodobý pobyt,

c) má čestné občianstvo obce.

 

Článok 5.

Samospráva obce

 

1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická alebo fyzická osoba.

 

2. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce

a) orgánmi obce,

b) hlasovaním obyvateľov obce,

c) verejným zhromaždením obyvateľov obce.

 

3. Obec pri výkone samosprávy najmä

a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a  nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,

b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,

c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych  poplatkov a vykonáva ich  správu,

d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko,  stanovisko  alebo vyjadrenie k podnikateľskej činnosti a inej

činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,

e) utvára účinný systém kontroly a vytvára  vhodné organizačné, finančné, personálne   

    a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,

f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných     priestranstiev, obecných cintorínov, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení,   kultúrnych    pamiatok,  pamiatkových území  a  pamätihodností obce,

g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným  stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného   osvetlenia,  zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp,

h) utvára   a  chráni   zdravé  podmienky  a  zdravý spôsob života a práce obyvateľov  obce, chráni  životné  prostredie,  ako  aj  utvára   podmienky   na   zabezpečovanie   zdravotnej starostlivosti, na  vzdelávanie,  kultúru,  osvetovú  činnosť, záujmovú  umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,

i) plní  úlohy  na  úseku  ochrany  spotrebiteľa  a  utvára  podmienky na zásobovanie obce; určuje  nariadením  pravidlá  času  predaja  v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,

j) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu  rozvoja  jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy

rozvoja   bývania  a  spolupôsobí  pri  utváraní  vhodných podmienok na bývanie v obci,

k) vykonáva  vlastnú  investičnú  činnosť  a  podnikateľskú  činnosť  v záujme  zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,

l) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a  príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,

m) organizuje  hlasovanie  obyvateľov  obce  o dôležitých otázkach života a rozvoja  obce,

n) zabezpečuje  verejný  poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie  je  zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom  mieste,

o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,

p) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,

r) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,

s) vedie  obecnú  kroniku  v  úradnom  jazyku; za jej obsah zodpovedá kronikár, pričom

    ročné zápisy podpisuje starosta.

 

4. Ak osobitný zákon  pri úprave  pôsobnosti obce  neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.

 

5. Obec spolupracuje v záujme svojho rozvoja s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

 

 

Článok 6.

Vzťah štátu a obce

 

1. Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.

 

2. Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda. Obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a  právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov; v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.

 

3. Obec podlieha dozoru štátu v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.

 

4. V záujme plnenia úloh obec spolupracuje s orgánmi štátu. Orgány štátu poskytujú obci pomoc v odborných veciach a potrebné údaje z jednotlivých evidencií vedených orgánmi štátu a podieľajú sa na odbornej príprave zamestnancov obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Obec poskytuje orgánom  štátu potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo pre úradné konania v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.

 

5. Obec poskytuje súčinnosť pri zabezpečovaní kancelárskych priestorov a iných nebytových priestorov pre štátny orgán, ktorý má na jej území sídlo alebo pracovisko.

 

Článok 7.

Všeobecne záväzné nariadenia obce

 

1. Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR, a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

 

2. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

 

3. Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote alebo iným spôsobom v obci obvyklým.

 

4. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

5. V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo, ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa odsekov 3 a 4 sa nepoužije.

 

6. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.

 

7. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom obecného zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

 

8. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej  tabuli  obce najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda 15 dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.

 

9. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli obce je podmienkou jeho platnosti, okrem toho sa  nariadenie zverejní aj spôsobom v mieste obvyklým.

 

10. Nariadenia sú každému prístupné na Obecnom úrade v Šenkviciach a zverejňujú sa aj na  internetovej stránke obce.

 

 

 

Článok  8.

Financovanie obce

 

1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho   rozpočtu a z ďalších zdrojov.

Vlastnými príjmami v rozsahu podľa osobitných predpisov sú

a) príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného obci do užívania ( nájmu )

b) výnosy z miestnych daní a z miestneho poplatku

c) podiely na dani z príjmov fyzických osôb v správe štátu

d) výnosy z pokút uložených za priestupky

e) iné príjmy.

 

2. Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.

 

3. Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Použitie štátnej dotácie je preskúmateľné štátnym orgánom podľa osobitných predpisov.

 

4. Obec môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.

 

5. Obec si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie úloh spoločných vecí pre viac obcí alebo z iného dôvodu môžu obce zriadiť spoločný fond; správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili, a to podľa dohodnutých pravidiel.

 

Článok 9.

Majetok obce

 

1. Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce.  Majetkom obce sú veci a majetkové práva, ktoré obec nadobudla na základe  osobitného zákona  a ďalšie veci a majetkové práva, ktoré obec získava  v rámci svojej činnosti a pri hospodárení s vlastným majetkom.

 

2. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.

 

3. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej  hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce  je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

 

4. Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.

 

5. Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

 

6. Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon.

 

 

Článok 10.

Rozpočet obce

 

1. Základom  finančného  hospodárenia   obce   je   rozpočet  obce,  ktorý   sa  zostavuje  na obdobie jedného kalendárneho roka ako záväzný a na ďalšie dva roky ako informatívny.

 

2. Rozpočet obce obsahuje príjmy  a výdavky spojené  s činnosťou  samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám.

 

3. Pred schválením je rozpočet obce zverejnený  najmenej na 15 dní  na   úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť; to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

 

4. Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného  fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

 

5. Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti  ustanovené osobitným zákonom.

 

6. Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon.

 

7. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny,  kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce. Záverečný účet  schvaľuje obecné zastupiteľstvo do 30.6. nasledujúceho roka.

 

8. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť dobrovoľnú verejnú zbierku.

 

Článok 11.

Hospodárenie s majetkom obce

 

1. Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce a s majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol obci zverený obci do užívania, v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

 

2. Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä:

a) udržiavať a užívať majetok

b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím

c) používať  všetky  právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania    svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi

d) viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu.

 

3. Hospodárenie   s   majetkom    obce   upravujú    zásady,     ktoré     schvaľuje    obecné    zastupiteľstvo.

 

4. Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie, ktorú zriadilo podľa osobitného zákona .

Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať  písomnú formu, inak sú neplatné.

 

5. Pod správou obecného majetku sa rozumie oprávnenie majetok obce  držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade s osobitným zákonom  a so zásadami.

 

6. Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť inú právnickú osobu.

 

7. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.

 

 

TRETIA HLAVA

 

Článok 12.

Orgány obce

 

1. Orgánmi obce sú:

a) Obecné zastupiteľstvo v Šenkviciach (ďalej len “obecné zastupiteľstvo),

b) starosta obce Šenkvice (ďalej len “starosta”).

 

2. Obecné  zastupiteľstvo  môže  zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, iniciatívne, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a  určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a  útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

 

3. Orgánmi obecného zastupiteľstva sú:

a) obecná rada

b) komisie.

 

 

Článok 13.

Obecné zastupiteľstvo

 

1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

 

2. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou

a) starostu,

b) zamestnanca obce,

c) štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej  organizácie zriadenej obcou,

d) podľa osobitného zákona.

 

3. Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie je určený obecným zastupiteľstvom na 11 poslancov.

 

4. Obecné  zastupiteľstvo   rozhoduje   o  základných  otázkach   života   obce,  najmä  mu je  vyhradené

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva,  schvaľovať najdôležitejšie úkony  týkajúce sa  tohto  majetku a kontrolovať  

hospodárenie s ním,

b) schvaľovať  rozpočet  obce  a  jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný        účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov,

c) schvaľovať zmluvy uzatvárané v rámci spolupráce obcí,

d) rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej   výpomoci zo štátneho rozpočtu,

e) schvaľovať  územný  plán  obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí  života obce,

f) rozhodovať o zavedení a zrušení  miestnej  dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných   predpisov,

g) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku,

h) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov  obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a  zvolávať verejné zhromaždenia občanov,

i) uznášať sa na nariadeniach,

j) schvaľovať   dohody o medzinárodnej  spolupráci a  členstvo obce v medzinárodnom združení  územných celkov alebo územných orgánov 

k) určovať organizáciu obecného úradu, určovať plat starostu a hlavného kontrolóra, odmenu  zástupcovi starostu,

l) zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku,

m) schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce, vypracovaný podľa osobitného  predpisu, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.)        

n) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na  návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,  

o) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj  zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

p) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň  ich práce,

r) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

s) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

 

5. Obecné zastupiteľstvo ďalej

a) schvaľuje štatút obce

b) rozhoduje o odvolaniach voči rozhodnutiam obecnej rady

c) rozhoduje o zložení a úlohách komisií

   

6. Postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, spôsob zvolávania ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, prípravu a obsah rokovania obecného zastupiteľstva, prípravu materiálov na zasadnutia obecného zastupiteľstva a spôsob uznášania sa a prijímania uznesení upravuje  rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

 

Článok 14.

Účasť obyvateľov obce na samospráve

 

1. Obecné  zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce (miestne  referendum), ak ide o

a) zlúčenie  obce  s inou obcou, rozdelenie alebo zrušenie  obce, ako aj o zmenu názvu obce,

b) odvolanie starostu,

c) petíciu  skupiny  obyvateľov  obce, ktorú podpísalo aspoň 30% oprávnených voličov do

orgánov samosprávy obce.

 

2. Obecné  zastupiteľstvo  vyhlási  hlasovanie  obyvateľov  obce  o  rozdelení  obce,  ak  sú splnené podmienky rozdelenia uvedené v osobitnom zákone.

 

3. Obecné zastupiteľstvo:

a)  vyhlási hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, ak

1. o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov do orgánov samosprávy obce,

2. hrubo   alebo    opakovane    zanedbáva     povinnosti    starostu,    porušuje   Ústavu  Slovenskej  republiky,  ústavné  zákony,  zákony  a  ostatné všeobecne záväzné právne  predpisy

b) môže  vyhlásiť  hlasovanie  obyvateľov obce  o  odvolaní  starostu, ak  neprítomnosť 

alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie  ako šesť mesiacov.

 

4. O  návrhu   podľa  odseku   3  písm. a)   druhého   bodu   tohto   článku   rozhoduje obecné  zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

 

5. Petíciu podľa odseku 1 písm. c) tohto článku overujú aspoň traja poslanci  určení obecným zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru, a starosta. Starosta neoveruje petíciu na vyhlásenie hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu. Ak petícia spĺňa   náležitosti ustanovené osobitným zákonom  a ak ide o rozdelenie obce,  aj  ďalšie  náležitosti  podľa  osobitného zákona, obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od  doručenia petície mestu; to platí aj v prípade petície na vyhlásenie  hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu.

 

6. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj   pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce.

 

7. Výsledky hlasovania obyvateľov obce sú platné, ak sa na ňom  zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov do orgánov samosprávy obce, a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov hlasovania obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky hlasovania obyvateľov obce do troch dní od doručenia zápisnice o  výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

 

8. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.

 

 

Článok 15.

Starosta

 

1. Starosta obce je predstaviteľom  obce a jeho najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu  upravuje osobitný zákon .

 

2. Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou:

a) poslanca obecného zastupiteľstva,

b) zamestnanca obce,

c) štatutárneho  orgánu  rozpočtovej  organizácie  alebo  príspevkovej organizácie riadenej obcou,

d) predsedu samosprávneho kraja,

e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,

f)  podľa osobitného zákona.

 

3. Starosta

a) zvoláva  a  vedie  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva a obecnej rady a  podpisuje ich uznesenia,

b) vykonáva obecnú správu,

c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým  osobám,

d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo týmto štatútom  vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

e) uchováva vlajku obce a pečať obce,

f) používa obecné insígnie, udeľuje cenu starostu.

 

 

 

4. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

 

5. Starosta  môže  pozastaviť  výkon  uznesenia  obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do 10 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom (§ 12 ods. 6 zákona o obecnom zriadení).

Starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.

Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva pozastavený podľa ods. 5 tohto článku môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca  platnosť.

Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

 

 

6. Starosta môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 200 000 Sk, ak:

a)  poruší nariadenie

b)  neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku  alebo na inej  nehnuteľnosti, a tým  naruší  vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených  miest  nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom     poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní  následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej  udalosti.

 

7. Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon.

 

8. Mandát starostu zaniká

a)  odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

b)  uplynutím funkčného obdobia,

c)  vzdaním sa mandátu,

 právoplatným  odsúdením  za  úmyselný  trestný  čin  alebo právoplatným odsúdením za  

trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol  podmienečne odložený,

pozbavením  spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,

f)  vyhlásením  výsledku  hlasovania  obyvateľov   obce  o  odvolaní  starostu,  ktorým    sa rozhodlo o odvolaní starostu,

g)  zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,

h) v  prípadoch  nezlučiteľnosti  funkcie  starostu s funkciami určenými podľa osobitného  zákona, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na  odstránenie tohto  rozporu,

i)  smrťou,

j)  zrušením obce.

 

9. Vzdanie  sa  mandátu   starostu   sa   musí   urobiť   písomne  a  jeho  účinky  nastávajú  dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom doručenia Obecnému úradu v Šenkviciach.  Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

 

 

Článok 16.

Zástupca starostu

 

1. Starosta obce má jedného zástupcu - poslanca obecného zastupiteľstva, dlhodobo uvoľneného zo zamestnania, ktorý je spravidla volený na celé funkčné obdobie obecným zastupiteľstvom na návrh starostu.

 

2. Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho dlhodobej neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.

 

3. Zástupca starostu sústavne vykonáva najmä koordinačnú, koncepčnú a kontrolnú činnosť v súčinnosti s prednostom obecného úradu v rozsahu činností obecného úradu  a zároveň je oprávnený vykonávať okruh úkonov a činností v rozsahu, ktorý mu určí na návrh starostu obecné zastupiteľstvo. Všeobecný okruh činností zástupcu starostu je: rozvoj obce, sociálne služby, medzinárodné vzťahy, ekonomika, organizačné činnosti a správa majetku, školstvo, mládež, kultúra, šport, zastupovanie starostu na oficiálnych podujatiach, na akciách s patronátom obce, na podujatiach s účasťou obce.

 

4. Zástupca starostu sa podieľa na príprave zasadaní obecnej rady a obecného zastupiteľstva, zasadaní komisií obecného  zastupiteľstva  podľa pokynov starostu.

 

5.  Zástupca starostu je po celé svoje funkčné obdobie členom obecnej rady.

 

Článok 17.

Obecná rada

 

1. Obecná   rada   je   iniciatívnym,  výkonným  a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Plní  úlohy podľa rozhodnutia  obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.

 

2. Obecná rada je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorých volí obecné zastupiteľstvo  na  celé  funkčné obdobie. Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov obecného zastupiteľstva. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.

 

3. Obecná rada

a) rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva a  organizuje prípravu podkladov na zasadnutie obecného  zastupiteľstva,

b) pripravuje zasadnutie obecného zastupiteľstva a predkladá mu vlastné  návrhy,

c) organizuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva,

d) zaujíma stanoviská vo veciach predložených starostom na prerokovanie,

e) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva.

 

4. Spôsob volieb členov obecnej rady upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Spôsob rokovania obecnej rady určuje  rokovací poriadok obecnej rady.

 

5. Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta. Obecná rada je spôsobilá rokovať ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

 

6. Členovia obecnej rady sú zároveň predsedami a členmi stálych komisií obecného zastupiteľstva určených týmto štatútom.

 

 

Článok 18.

Komisie obecného zastupiteľstva

 

1. Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

 

2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

 

3. Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorým je poslanec obecného zastupiteľstva a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Zapisovateľa komisie menuje prednosta obecného úradu.

 

Predseda komisie

a) riadi  a organizuje  prácu   komisie, zvoláva   jej   schôdze  a  riadi ich priebeh, spoločne so zapisovateľom komisie pripravuje program schôdze,

b) zostavuje plán činnosti komisie,

c) organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,

d) zastupuje komisiu navonok.

 

Zapisovateľ komisie

spoločne s predsedom komisie vypracúva  návrh plánu činnosti komisie,

zabezpečuje prípravu programu komisie,

vedie písomné záznamy o schôdzach komisie,

zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,

plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.

 

4. Obecné zastupiteľstvo má vytvorené tieto stále komisie

1. komisia sociálna a zdravotná

2. komisia finančná

3. komisia školstva,

4. komisia kultúry,

5. komisia mládeže a športu,

6. podnikateľská komisia,

4. komisia na prípravu projektov EU,

5. komisia správy obecného majetku,

6. komisia výstavby, územného plánu, dopravy a životného prostredia,

7. mediálna rada.

 

5. V prípade potreby a vhodnosti môže vytvoriť obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie.

 

6. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä

a) dávajú  stanoviská  k  materiálom  predkladaným  obecnými  orgánmi  k najdôležitejším otázkam života obce a investičným zámerom obce,

b) dávajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku  komisiu  informovať,

c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady, dozerajú na  hospodárenie  s  majetkom  obce, prípadne majetkom  prenechaným obci na dočasné

užívanie, dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia, podnety, pripomienky obyvateľov obce.

 

7. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie. Odporúčania prijímajú nadpolovičnou väčšinou prítomných členov komisie, v prípade rovnosti rozhoduje hlas predsedu komisie.

 

8. Maximálny   počet   členov   komisie   je   stanovený   na jedenásť, vrátane predsedu komisie.  Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

 

Článok 19.

Obecný úrad

 

1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených  obecným zastupiteľstvom.

 

2. Obecný úrad najmä

a) zabezpečuje  písomnú  agendu  orgánov  obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a    výpravňou písomností obce,

b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej   rady a komisií,

c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,

d) vykonáva nariadenia a uznesenia obecného zastupiteľstva, rozhodnutia starostu a uznesenia obecnej     rady,

e) zabezpečuje ďalšie činnosti, ktoré súvisia s originálnymi kompetenciami danými zákonmi,

f) zabezpečuje ďalšie činnosti, ktoré súvisia s preneseným výkonom štátnej správy daným

zákonmi.

3. Postavenie a pôsobnosť obecného úradu, vzťah orgánov obce a orgánov  obecného zastupiteľstva k obecnému úradu, organizačnú štruktúru a deľbu  práce v rámci obecného úradu, vzájomné vzťahy, vzťahy k orgánom štátnej  správy, vyšších územných celkov, k odborovým orgánom a k iným  organizáciám a vzťahy k organizáciám, ku ktorým plní mesto zakladateľskú alebo zriaďovateľskú funkciu, upravuje organizačný poriadok obecného  úradu.

 

Článok 20.

Prednosta obecného úradu

 

1. Obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta obecného úradu. Prednostu  vymenúva a odvoláva starosta.

 

2. Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

3. Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.

 

     

 

Článok 21.

Hlavný kontrolór

 

1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.

 

2. Hlavný kontrolór najmä

a) vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní  s  majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných  predpisov,  kontrolu  príjmov,  výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu vybavovania sťažností   a  petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane nariadení obce,  kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,

b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý  musí byť najneskôr 15 dní pred rokovaním v obecnom zastupiteľstve zverejnený na úradnej tabuli v obci,

c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu  rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom,

d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obce zo štátneho rozpočtu, alebo zo štrukturálnych fondov Európskej  únie,

g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,

h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,

i)  plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

 

3. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného  zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným a môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

 

4. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných   dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a do iných dokladov  potrebných na výkon kontroly podľa § 18 d) zákona o obecnom zriadení. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi obce.

 

5. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou

a) poslanca obecného zastupiteľstva,   

b) starostu,

c) člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou,

d) iného zamestnanca obce,

e) podľa osobitného zákona.

 

6. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká

a)  vzdaním sa funkcie,

b) odvolaním z funkcie,

c) uplynutím obdobia, na ktoré bol zvolený,

d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,

e) dňom  nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,

f) dňom  nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo  právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

g) dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa ods. 5

 

7. Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca, hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom v zmysle § 18 ods. 1 zákona o obecnom zriadení alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.

 

ŠTVRTÁ HLAVA

 

Článok 22.

Symboly obce

 

1. Symbolmi obce sú

a) erb obce

b) vlajka obce

c) pečať obce.

 

2. Erb obce je združený na polenom štíte. Na jeho pravej strane je erb bývalých Veľkých Šenkvíc a na ľavej strane erb bývalých Malých Šenkvíc. V pravej časti erbu v červenom štíte na zelenej pažiti sa týči strieborná (biela) kalvária. Kríž i osoby z kalvárie sú vyznačené čiernou linkou. Nad kalváriou je zlaté (žlté) slnko a strieborný (biely) mesiac. V ľavej časti erbu v modrom štíte je zlatý (žltý) vinohradnícky nôž, graca a motyka a dva zlaté (žlté) strapce so štyrmi ružičkami medzi nimi.

 

3. Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce obsahuje manuál erbu.

 

4. Vlajka obce pozostáva zo zvislých pruhov heraldických odtieňov červenej, žltej a modrej farby a bielej farby, pričom jej pomer strán je 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi vlajky. Vlajka obce môže byť vyvesená len so štátnou vlajkou, vlajka SR je umiestnená na najčestnejšom mieste.

 

5. Podrobné a záväzné vyobrazenie vlajky obce obsahuje manuál vlajky.

 

6. Vlajku obce používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie vlajky vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

 

7. Pečať obce tvorí erb obce s hrubopisom: "OBEC ŠENKVICE".

 

8.  Pečať  obce  sa  používa pri slávnostných príležitostiach udelenia čestného občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod..

 

9. Pečať uschováva starosta.

 

10. Na insígniách obce je aplikovaná heraldická kompozícia v tvare podľa ust. Článku 21 bod 2. Tieto insígnie sa môžu používať pri najslávnostnejších príležitostiach.

 

 

Článok 23.

Používanie symbolov obce

 

1. Symboly obce uvedené v článku 23 odseku 1 tohto štatútu používa obec pri výkone samosprávy.

 

2. Erb obce sa používaná pečatidle obce, na insígniách starostu, na plakete obce, v zasadacích a rokovacích miestnostiach orgánov obce, na budove, v ktorej má sídlo starosta, obecný úrad, na preukaze poslancov a zamestnancov obce, ako súčasť označenia obecných organizácií.

 

Erb obce na úradných listinách a pečiatkach používajú:

starosta

orgány obecného zastupiteľstva.

  

Listiny a úradné pečiatky s erbom obce sa používajú len vtedy, ak listina obsahuje nariadenie, uznesenie alebo rozhodnutie orgánov obce alebo obecného zastupiteľstva. Nepoužíva sa pri výkone prenesenej pôsobnosti štátnej správy.

 

3. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.

 

4. Obec  určí  všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu  úpravu používania  symbolov obce  a  jeho,  ako  aj  výšku poplatkov a sankcií za neoprávnené alebo nesprávne používanie symbolov.

 

6. Všetci používatelia symbolov obce musia tieto symboly používať  dôstojne a nedopustiť ich poškodenie a hanobenie. V prípade rozporu s  týmito zásadami, v prípade nesprávneho používania alebo v iných prípadoch hodných zreteľa, môže starosta kedykoľvek zakázať používanie týchto  symbolov.

 

6. Orgány a organizácie obce používajú vlajku obce v súlade s platnými predpismi pri slávnostných príležitostiach na výzdobu budov, ulíc, námestí a siení. Pri spoločnom používaní štátnej zástavy s vlajkou obce patrí  prednosť štátnej zástave. Vlajku obce je možné používať na označenie  budov samosprávy obce.

 

7. Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu obecného úradu, budovu Obecného domu, zasadaciu miestnosť obecného úradu a úradnú miestnosť starostu.

 

Článok 24.

Ocenenia obce

 

1. Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:                   

Čestné občianstvo obce                                                            

Cena Gabriela Kolinoviča Šenkvického                                                         

Cena starostu.

 

2. Čestné občianstvo obce.

a) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jej záujmov a šírenie jej  dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie  vynikajúcimi  tvorivými   výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce.

b) O udelení Čestného občianstva obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

c) O udelení Čestného občianstva obce sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu   možno  vyhotoviť aj   dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku oceneného alebo v anglickom jazyku.

d) Slávnostné odovzdanie listiny ocenenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadaní    obecného  zastupiteľstva. Ocenený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do kroniky obce.

e) Podrobnosti  pre udeľovanie Čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

3. Cena Gabriela Kolinoviča Šenkvického.

a) Cena Gabriela Kolinoviča Šenkvického sa udeľuje za                                          

- vynikajúce  tvorivé  výkony  a  významné  výsledky  vedeckej,   technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti

- činnosť osôb, ktoré významným spôsobom prispeli k hospodárskemu a kultúrnemu rozvoju obce, jej propagácii doma i v zahraničí

- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jej občanov.

b)  Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta,  a občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.

c)  Cenu  Gabriela Kolinoviča Šenkvického  tvorí  vecná  alebo  finančná odmena  v hodnote, ktorú  schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

K cene Gabriela Kolinoviča Šenkvického sa  vydáva  potvrdenie  (preukaz)  o  jeho udelení,  v  ktorom  je  uvedené   meno oceneného, dátum udelenia, pečiatka  obce a podpis starostu.

d) Cenu Gabriela Kolinoviča Šenkvického odovzdáva starosta obce oceneným každoročne pri príležitosti  Šnkvických hodov.

e)  Každoročne môže byť udelená jedna cena.

f)  Cena Gabriela Kolinoviča Šenkvického sa môže opätovne udeliť aj tým istým osobám, najskôr však po  uplynutí 2 rokov.

g) Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti - in memoriam. V takom prípade sa cena odovzdá rodinným príslušníkom oceneného.

 

4. Cena starostu.

a) Cenu starostu udeľuje starosta právnickým osobám a fyzickým osobám za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce, vrátane udelenia ceny IN MEMORIAM.

b) Cenu starostu tvorí vecná alebo finančná odmena v hodnote, ktorú schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

c)  Každoročne môžu byť udelené  maximálne tri ceny.

d)  Evidencia sa vedie v kronike obce, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

 

 

Článok 25.

Kronika obce

 

1. Kronika obce sa vedie v úradnom jazyku.

 

2. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

 

3. Zápisy do kroniky sa vykonávajú priebežne. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

 

4. Text zápisov do kroniky schvaľuje raz polročne obecná rada po predbežnom prerokovaní a vyjadrení v  komisiách obecného zastupiteľstva, pôsobiacich v oblastiach školstva, mládeže, kultúry a športu.

 

 

Článok 26.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

1. Štatút obce je základnou právnou normou obce. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a jeho orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

 

2. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce                  (www.senkvice.org) v lehote uvedenej v ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

        

3. Štatút obce bol  schválený obecným zastupiteľstvom v Šenkviciach dňa 20. 11. 2008 uznesením č. 4-V./OZ-2008.

 

4. Toto VZN nadobúda platnosť a účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Obce Šenkvice. Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN prístupné na Obecnom úrade v Šenkviciach.

 

 

5. Dňom účinnosti tohto štatútu sa zrušuje predchádzajúci štatút, ako aj Nariadenie č. 5/1994, ktorým sa dopĺňa a mení štatút obce, Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/1997 o obecných symboloch a ich používaní v obci Šenkvice a Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/1998 o obecných oceneniach.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

                                                _______________________

Mgr. Peter Fitz

starosta Obce Šenkvice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy č. 1:

 

Symboly obce

 

           

 

 

Obecný erb                             Obecná vlajka                                     Obecná pečať

obecna pecatobecna vlajkaobecný erg