Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Pravidlá používania telocvične

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA

budovy telocvične, Školská ul. č. 1 v Šenkviciach

 

pre užívateľov priestorov telocvične, t.j. pre fyzické a právnické osoby

uskutočňujúce športové aktivity v telocvični

 

Budova telocvične na Školskej ulici č. 1 v Šenkviciach je majetkom Obce Šenkvice v správe Základnej školy v Šenkviciach v zmysle Zmluvy o prevode správy majetku obce zn. 1501/296/2014 zo dňa 30.06.2014.  V zmysle Zmluvy o nájme na Školskej č. 1 v Šenkviciach zn. 1519/300/2014 zo dňa 30.06.2014 má Obec Šenkvice v prenájme budovu telocvične v dňoch pondelok až piatok od 15.00 hod. do 24.00 hod. a  soboty a nedele od 7.00 do 24.00.hod. za účelom užívania telocvične  pre športové aktivity občanov obce a prevádzku bufetu.

 

Pre užívateľov priestorov telocvične platia od 10.11.2014 nasledovné pravidlá používania budovy telocvične, Školská ul č. 1 v Šenkviciach:

 

 1. Vstup do priestorov telocvične majú dovolené iba tí športovci, ktorí majú pridelenú užívaciu hodinu podľa rozvrhu využitia telocvične alebo užívatelia posilňovne. Za účasť oprávnených športovcov zodpovedá vedúci skupiny, uvedený v zmluve o nájme.
 2. Športovci môžu vstúpiť do priestorov hracej plochy im vyhradených len spolu so zodpovedným vedúcim v čase vyhradenom podľa rozvrhu využitia telocvične alebo v zmluve o nájme. Použitie šatní je možné 15 minút pred a 30 minút po ukončení športovej aktivity.
 3. Je zakázané používať telocvičné náradie školy (lopty, žinenky,...).
 4. Do telocvične je povolený vstup iba v čistej športovej obuvi s nefarbiacou podrážkou, t.j. v halovej obuvi a vo vhodnom športovom oblečení.
 5. Pri športovej aktivite ako je pozemný hokej je povinnosťou každého hráča mať spodok hokejky obandážovaný – olepený (v prípade nedodržania tohto nariadenia má povinnosť dozor v telocvični zakázať použitie tejto hokejky).
 6. V telocvični je zakázané vykonávanie športovej činnosti, aktivity, ktoré by svojim charakterom viedli k poškodeniu palubovky, obloženia mantinelov, napr. hokejbal je zakázaný v telocvični vykonávať.
 7. Je zakázaný vstup nepovolaným osobám do technologických priestorov ako sú kotolňa, ako aj do priestorov vyhradených len pre zamestnancov Obce Šenkvice.
 8. Po skončení športovej aktivity dozor v telocvični skontroluje stav telocvične, šatní a sociálnych zariadení.
 9. Užívateľ telocvične a príslušných obslužných prevádzkových priestorov je povinný hlásiť dozoru v telocvični všetky poruchy a škody, ktoré vznikli pri užívaní týchto priestorov.
 10. Zabezpečenie bezpečnostných, poriadateľských zdravotníckych a požiarnych služieb počas konania súťažných zápasov si plne zabezpečujú príslušný usporiadatelia, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o nájme.
 11. V budove telocvične ako aj v jej okolí je potrebné udržiavať čistotu a poriadok, chrániť majetok a dodržiavať všetky protipožiarne opatrenia.
 12. Všetky väčšie úrazy sa zapíšu do knihy úrazov umiestnenej v priestoroch určených pre dozor telocvične.
 13. V celom objekte telocvične je počas jej športového využívania prísne zakázané:

a)      manipulovať s otvoreným ohňom,

b)      fajčiť, konzumovať alkoholické nápoje a iné návykové látky,

c)      vodiť psov a iné zvieratá,

d)     vstupovať s bicyklom, kolieskovými korčuľami a inými predmetmi, ktoré môžu spôsobiť škodu na majetku,

e)      vešať sa na basketbalové koše a bránky,

f)       nosiť na hraciu plochu jedlo a žuvačky.

 1. Osoba poverená vykonávaním dozoru v telocvični je oprávnená ukončiť športovú aktivitu, či vylúčiť užívateľa telocvične v prípade, že účastník alebo skupina nedodržiava pravidlá používania budovy telocvične alebo bezpečnostné predpisy.
 2. Upratovanie objektu telocvične je zabezpečované zamestnancami Obce Šenkvice (upratovačkou)
 3. Prevádzkovateľ v priestoroch celého objektu neručí za voľne odložené veci užívateľov telocvične a odporúča užívateľom telocvične a návštevníkom nechať si odložené veci v uzamykateľnej šatni alebo zobrať ich so sebou do priestorov športovej plochy.
 4. Dozor v telocvični vedie evidenciu časového využitia športovej plochy telocvične aj posilňovne.
 5. Poplatky za prenájom priestorov v telocvični sú určené v zmysle platného uznesenia Obecného zastupiteľstva v Šenkviciach a sú vyvesené v priestoroch telocvične.

Porušenie pravidiel používania budovy telocvične, Školská č. 1 v Šenkviciach môže mať za následok predčasné ukončenia platnosti zmluvy o nájme.

Pravidlá používania budovy telocvične, Školská č. 1 v Šenkviciach sú platné pre zamestnancov Obce Šenkvice, nájomníkov, užívateľov a návštevníkov telocvične.

 

 

V Šenkviciach, dňa: 10.11.2014.

 

 

Mgr. Peter Fitz

starosta Obce Šenkvice