Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Tlačivá na stiahnutie

 

Poskytnutie informácií

Word document

Žiadosť o poskytnutie informácie

 

 

Referát ekonomicko finančný

Word document Oznámenie o čase predaja a čase prevádzky služieb
Word document Prehlásenie pre spoluvlastníkov stavieb, pozemkov, bytov a nebytových priestorov
Word document Žiadost o povolenie informačného, reklamneho, propagačného zariadenia
Word document Žiadosť o povolenie užívania dočasného trh. miesta
Word document Žiadosť o registráciu samostatne hospodáriaceho roľníka
Word document Žiadosť o vydanie potvrdenia o vyradení z evidencie SHR

 

 

Referát miestnych daní, poplatkov a fakturácie

Word document Ohlásenie vzniku daňovej povinnosti dane za ubytovanie
Word document Štvrťročné vyúčtovanie dane za ubytovanie
Word document Žiadosť o zníženie dane zo stavieb, bytov
Word document Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 

Referát mzdový a personálny

Word document Oznamenie o konani verejného kultúrneho podujatia
Word document Oznámenie o konaní telovýchovného,športového alebo turistického podujatia
Word document Splnomocnenie
Word document Čestné vyhlásenie
Word document Žiadosť o vydanie stanoviska k investičnému zámeru

 

 

Referát stavebného úradu

Word document Ohlásenie drobnej stavby
Word document Ohlásenie stavebných úprav
Word document Ohlásenie udržiavacích práv
Word document Žiadosť o povolenie terénnych úprav
Word document Žiadosť o predĺženie lehoty dokončenia stavby
Word document Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čisla na stavbu
Word document Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čisla na stavbu
Word document Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby a súpisného čísla stavby
Word document Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zamýšľanej stavbe
Word document Návrh na kolaudáciu stavby podľa § 79 zák.č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) a vydanie kolaudačného rozhodnutia
Word document Návrh na kolaudáciu stavby podľa § 85 zák.č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) a vydanie kolaudačného rozhodnutia o zmene užívania (časti) stavby
Word document Návrh na vydanie povolenia na odstránenie stavby
Word document Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 zák. č. 50/1976 Zb.
Word document Návrh na vydanie stavebného povolenia pre stavbu podľa § 58 zák.č. 50/1976 Zb.
Word document Návrh na vydanie stavebného povolenia pre stavbu podľa § 58 zák.č. 50/1976 Zb. a o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v zlúčenom konaní
Word document Návrh na vydanie zmeny stavby pred jej dokončením v zmysle § 68 zák.č.50/1976 Zb. v znení noviel (stavebný zákon)
Word document Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie
Word document Žiadosť  o vydanie  územnoplánovacej  informácie
Word document Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia

 

 

Referát životného prostredia a odpadového hospodárstva

Word document Tlačivo-zabíjačka-nahlasovanie
Word document Tlačivo-zabíjačka-trichinella
Word document Žiadosť o vyjadrenie o vodách
Word document Žiadosť o zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susedné pozemky
Word document Žiadosť o záber verejného priestranstva
Word document Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

 

 

Referát - susedské spory

Word document Návrh na vydanie predbežného opatrenia na ochranu

 

 

Referát - sprava majetku

Word document Žiadosť o prevod / o nájom nehnuteľnosti