Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Tlačivá na stiahnutie

 

 

Poskytnutie informácií

  Žiadost_o_poskytnutie_informácie

 

 

Referát ekonomicko finančný

  Oznámenie_o_čase_predaja_a_čase_prevádzky_služieb
  Prehlásenie_pre_spoluvlastníkov_stavieb_pozemkov_bytov_a_nebytových_priestorov
  Žiadosť_o_povolenie_užívania_dočasného_trhového_miesta
  Žiadosť_o_registráciu_samostatne_hospodáriaceho_roľníka
  Žiadosť_o_vydanie_potvrdenia_o_vyradení_z_evidencie_SHR

 

 

Referát miestnych daní, poplatkov a fakturácie

  Ohlásenie_vzniku_daňovej_povinnosti_dane_za_ubytovanie
  Ohlasovacie-údaje-vývozu-TKO
  Stvrťročné_vyúčtovanie_dane_za_ubytovanie
  Žiadosť_o_zníženie_dane_zo_stavieb_bytov

 

 

Referát mzdový a personálny

  Čestné_vyhlásenie
  Splnomocnenie
  Oznámenie_o_konaní_verejného_kultúrneho_podujatia
  Oznámenie_o_konaní_telovýchovného_športového_alebo_turistického_podujatia
  Žiadosť_o_vydanie_stanoviska_k_investičnému_zámeru

 

 

Referát stavebného úradu

  Žiadosť  o vydanie  územnoplánovacej  informácie (UPI)
  Žiadosť_o_zvláštne_užívanie_miestnej_komunikácie
  Žiadosť_o_vydanie_záväzného_stanoviska_k_zamýšľanej_stavbe
  Žiadosť_o_povolenie_terénnych_úprav
  Žiadosť_o_predĺženie_lehoty_dokončenia_stavby
  Návrh_na_vydanie_stavebného povolenia
  Návrh_na_vydanie_stavebného povolenia__zlúčené
  Navrh_na_vydanie_zmeny_stavby_pred_jej_dokoncenim
  Návrh_na_odstránenie_stavby
  Návrh_na_územné_rozhodnutie
  Návrh_na_kolaudáciu
  Návrh_na_kolaudáciu__zmena_užívania
  Ohlásenie_drobnej_stavby 
  Ohlásenie_stavebných_úprav
  Ohlásenie_udržiavacích_prác
  Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu
  Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla na stavbu
  Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby a súpisnom čísle
  Malý-zdroj-znečisťovania ovzdušia - umiestnenie stavby

 

 

Referát životného prostredia a odpadového hospodárstva

  Žiadosť_o_vydanie_súhlasu_na_výrub_drevín
  Žiadosť_o_zriadenie_vjazdu_z_miestnej_komunikácie_na_susedné_pozemky
  Žiadosť_o_záber_verejného_priestranstva
  Žiadosť_o_vyjadrenie_o_vodách
  Tlačivo_zabíjačka_nahlasovanie
  Tlačivo_zabíjačka_trichinella

 

 

Referát - susedské spory

  Návrh_na_vydanie_predbežného_opatrenia_na_ochranu

 

 

Referát - správa majetku

  Žiadosť_o_prevod_nehnuteľnosti

 

 

Referát - kultúra

  Oznámenie_o_zámere_usporiadať_verejné_kultúrne_podujatie_na_území_obce_Šenkvice