Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Úradná tabuľa

VZN č. 3 2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, šk. výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v šk. účelových zariadeniach 14.12.2018
Rokovací poriadok OZ v Šenkviciach 14.12.2018
Pozvánka na I. OZ po ustanovujúcom OZ v roku 2018 11.12.2018
Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby 04.12.2018
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ v Šenkviciach 03.12.2018
Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, šk. výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v šk. účelových zariadeniach 28.11.2018
Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drob. stavebnými odpadmi na území Obce Šenkvice 28.11.2018
Návrh rozpočtu 2019-2021 28.11.2018
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 28.11.2018
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šenkvice na I. polrok 2019 28.11.2018
Návrh Rokovacieho poriadku OZ v Šenkviciach 28.11.2018
Výzva na predloženie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou: Stavebné úpravy štyroch odborných učební a knižnice 19.11.2018
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 11.11.2018
Oznámenie - Výrub drevín 09.11.2018
Oznámenie o strategickom dokumente- "Program hosp. rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Senec na roky 2019-2028" 08.11.2018
Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy, Horná 11, Šenkvice 31.10.2018
Dražobná vyhláška 26.10.2018
Oznámenie o dražbe 24.10.2018
Pozvánka na VII. OZ v roku 2018 23.10.2018
Oznámenie o zámere predaja pozemku Obce Šenkvice z dôvodu hodného osobitného zreteľa - R. Horais, K. Horaisová 11.10.2018
Oznámenie o zámere predaja pozemku Obce Šenkvice z dôvodu hodného osobitného zreteľa - P. Petrakovič, H. Petrakovičová 11.10.2018
Oznámenie o zámere predaja pozemku Obce Šenkvice z dôvodu hodného osobitného zreteľa - S. Pavlišinová 11.10.2018
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 10.10.2018
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustení od ústneho pojednávania 10.10.2018
Oznámenie o zámere prenájmu majetku Obce Šenkvice 09.10.2018
Oznámenie o zámere uskutočniť spôsob prevodu nehnuteľností 09.10.2018
Verejná vyhláška - Oznámenie o späťvzatí odvolania proti dodatočnému stavebnému povoleniu 08.10.2018
Oznámenie - výrub drevín 08.10.2018
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní "Vinárstvo FITZ & PETRÍK" 01.10.2018
Verejná vyhláška - Oznámenie o odvolaní voči staveb. povoleniu a začatie doplnkového konania 26.09.2018

Stránky