Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Úradná tabuľa

Úroveň triedenia komunálnych odpadov 25.02.2019
Oznámenie - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Senec 2019 - 2028 20.02.2019
Výzva - Orezy drevín, výruby drevín 07.02.2019
Oznámenie o opakovanej dražbe 06.02.2019
Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy, Horná 11, Šenkvice 31.01.2019
Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 30.01.2019
Pozvánka na čiastkové Valné zhromaždenie UPSŠ Šenkvice 29.01.2019
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí dodatočného stavebného konania a nariadenie ústneho konania 11.01.2019
Pozvánka na I. zasadnutie OZ v roku 2019 11.01.2019
Verejná vyhláška - Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri Viničné 08.01.2019
Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných 07.01.2019
Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy, Horná 11, Šenkvice 18.12.2018
Rokovací poriadok OZ v Šenkviciach 14.12.2018
VZN č. 3 2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, šk. výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v šk. účelových zariadeniach 14.12.2018
VZN č. 2 2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drob. stavebnými odpadmi na území Obce Šenkvice 14.12.2018
VZN č. 1 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 14.12.2018
Pozvánka na I. OZ po ustanovujúcom OZ v roku 2018 11.12.2018
Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby 04.12.2018
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ v Šenkviciach 03.12.2018
Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drob. stavebnými odpadmi na území Obce Šenkvice 28.11.2018
Návrh rozpočtu 2019-2021 28.11.2018
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 28.11.2018
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šenkvice na I. polrok 2019 28.11.2018
Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, šk. výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v šk. účelových zariadeniach 28.11.2018
Návrh Rokovacieho poriadku OZ v Šenkviciach 28.11.2018
Výzva na predloženie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou: Stavebné úpravy štyroch odborných učební a knižnice 19.11.2018
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 11.11.2018
Oznámenie - Výrub drevín 09.11.2018
Oznámenie o strategickom dokumente- "Program hosp. rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Senec na roky 2019-2028" 08.11.2018
Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy, Horná 11, Šenkvice 31.10.2018

Stránky