Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Úradná tabuľa

VZN č.3/2017, ktorým sa ruší VZN Obec Šenkvice č.3 2002 30.06.2017
VZN č.4/2017 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov 30.06.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania 28.06.2017
Pozvánka na III. riadne OZ v roku 2017 27.06.2017
Oznámenie- Územný plán obce Vinosady 26.06.2017
Oznámenie o začatí prerokovania Návrhu "Územného plánu obce Vinosady" 16.06.2017
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šenkvice na II. polrok 2017 14.06.2017
Oznámenie o zámere uskutočniť spôsob prevodu nehnuteľností- pozemkov 14.06.2017
Oznámenie o zámere prenájmu majetku Obce Šenkvice 14.06.2017
Návrh VZN obce Šenkvice, ktorým sa ruší VZN obce č. 3/2002 o pravidlách volebnej kampane pre voľby starostu a poslancov obecného zastupiteľstva 14.06.2017
Návrh VZN obce Šenkvice, ktorým sa ruší VZN obce č. 2/2002 o obecnej výlepovej službe 14.06.2017
Návrh VZN obce Šenkvice, o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie plagátov na verej. priestranstvách 14.06.2017
Záverečný účet obce Šenkvice za rok 2016 13.06.2017
Verejná vyhláška - Určenie lesných celkov na roky 2019-2028 07.06.2017
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania 05.06.2017
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 30.05.2017
Oznam 26.05.2017
Pozvánka na II. riadne OZ v roku 2017 25.05.2017
Oznámenie 28.04.2017
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 25.04.2017
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania 25.04.2017
VZN č. 01/2017 Obce Šenkvice o zriadení elokovaného pracoviska 03.04.2017
Pozvánka na I. riadne OZ v roku 2017 30.03.2017
Oznámenie - výrub drevín 24.03.2017
Oznámenie o zámere prenájmu majetku Obce Šenkvice 10.03.2017
Návrh VZN o zriadení Elokovaného pracoviska, Záhradná 1, Šenkvice ako súčasť Materskej školy Horná 11, Šenkvice 10.03.2017
Pozvánka na I. mimoriadne OZ v roku 2017 22.02.2017
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 17.02.2017
SPP - Verejná vyhláška - Oznámenie o vstupe na pozemok 13.02.2017
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ŠENKVICE 10.02.2017

Stránky