Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania 21.09.2017
Oznam - "Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru" - zrušenie 11.09.2017
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania 11.09.2017
Rozhodnutie ministra vnútra - zvýšený stupeň teroristického ohrozenia na území Slovenskej republiky 25.08.2017
Oznámenie - výrub drevín 22.08.2017
Pozvánka na III. mimoriadne OZ v roku 2017 15.08.2017
Verejná vyhláška - Martinský háj 14.08.2017
Oznámenie - Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu - BSK 26.07.2017
Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku 26.07.2017
Oznámenie - Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja 2016-2020 24.07.2017
Pozvánka na II. mimoriadne OZ v roku 2017 18.07.2017
Voľby do orgánov samospr. krajov 2017 06.07.2017
VZN č.4/2017 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov 30.06.2017
VZN č.3/2017, ktorým sa ruší VZN Obec Šenkvice č.3 2002 30.06.2017
VZN č. 2/2017 ktorým sa ruší VZN Obce Šenkvice č.2 2002 30.06.2017
Oznámenie - výrub drevín 30.06.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania 28.06.2017
Pozvánka na III. riadne OZ v roku 2017 27.06.2017
Oznámenie- Územný plán obce Vinosady 26.06.2017
Oznámenie o začatí prerokovania Návrhu "Územného plánu obce Vinosady" 16.06.2017
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šenkvice na II. polrok 2017 14.06.2017
Oznámenie o zámere uskutočniť spôsob prevodu nehnuteľností- pozemkov 14.06.2017
Oznámenie o zámere prenájmu majetku Obce Šenkvice 14.06.2017
Návrh VZN obce Šenkvice, ktorým sa ruší VZN obce č. 3/2002 o pravidlách volebnej kampane pre voľby starostu a poslancov obecného zastupiteľstva 14.06.2017
Návrh VZN obce Šenkvice, ktorým sa ruší VZN obce č. 2/2002 o obecnej výlepovej službe 14.06.2017
Návrh VZN obce Šenkvice, o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie plagátov na verej. priestranstvách 14.06.2017
Záverečný účet obce Šenkvice za rok 2016 13.06.2017
Verejná vyhláška - Určenie lesných celkov na roky 2019-2028 07.06.2017
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania 05.06.2017
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 30.05.2017

Stránky