Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Úradná tabuľa

Oznámenie o zámere uskutočniť spôsob prevodu nehnuteľností 14.09.2016
Oznámenie - výrub drevín 07.09.2016
Verejná vyhláška - Oznámenie 05.09.2016
Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 1-2016 04.08.2016
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 28.07.2016
Verejná vyhláška- Rozhodnutie "Vodovod a dažďová kanalizácia - IBV Kozáre 1" 19.07.2016
VZN č. 8/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnýmu stavebnými odpadmi na území obce Šenkvice 01.07.2016
Oznam- zisťovanie Štatistického úradu SR 29.06.2016
Pozvánka na III. riadne OZ v roku 2016 28.06.2016
Návrh zadania pre Územný plán Obce Vinosady 21.06.2016
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šenkvice na II. polrok 2016 15.06.2016
Návrh VZN Obce Šenkvice O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drob. stavebnými odpadmi na územé Obce Šenkvice 15.06.2016
Oznámenie - výrub drevín 08.06.2016
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania 30.05.2016
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 25.05.2016
"Územný plán obce Blatné - Zmeny a doplnky č. 1/2015" 24.05.2016
Pozvánka na II. mimoriadne OZ v roku 2016 18.05.2016
Záverečný účet obce Šenkvice za rok 2015 13.05.2016
Oznámenie o začatí prerokovania "Územného plánu obce Blatné - Zmeny a doplnky č. 1/2015" 13.05.2016
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie Západoslovenská distribučná, a. s. 13.05.2016
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 06.05.2016
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania 27.04.2016
Pozvánka na I. mimoriadne OZ v roku 2016 21.04.2016
Výzva na voľby členov Rady školy pri Základnej škole v Šenkviciach 21.04.2016
Verejná vyhláška - Odvolanie 19.04.2016
VZN č. 4/2016 o určení názvov nových ulíc v Obci Šenkvice 12.04.2016
VZN č. 5/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 12.04.2016
VZN č. 6/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Šenkvice 12.04.2016
VZN č. 7/2016, ktorým sa ruší VZN Obce Šenkvice č. 1/2000 12.04.2016
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania 05.04.2016

Stránky