Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Úradná tabuľa

Rozhodnutie o umiestnení stavby: Obytná zóna Šenkvice - Pezinská - Trlinská ul. 28.12.2015
VZN č. 7/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 16.12.2015
Vyhlásenie výberového konania na nájom nebytových priestorov 14.12.2015
Vyhlásenie výberového konania na nájom nebytových priestorov 14.12.2015
Verejná vyhláška - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri "Šenkvice" 10.12.2015
Pozvánka na VI. riadne OZ v roku 2015 10.12.2015
Voľby do NR SR 2016- delegovanie člena a náhradníka 10.12.2015
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania 09.12.2015
Výzva na doplňujúcu voľbu člena Rady školy pri ZŠ v Šenkviciach 07.12.2015
VZN č. 6/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Šenkvice č. 5/2008- Štatút Obce Šenkvice 03.12.2015
Oznámenie - výrub drevín 02.12.2015
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj stavebných pozemkov 01.12.2015
Rozpočet na roky 2016-2017-2018 30.11.2015
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku o za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2016 30.11.2015
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šenkvice I. polrok 2016 30.11.2015
Pozvánka na V. riadne OZ v roku 2015 26.11.2015
Verejná vyhláška- Dodatočné stavebné povolenie 26.11.2015
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní "Obytná zóna Šenkvice- Pezinská- Trlinská a Obytná zóna Šenkvice- Pezinská II" 19.11.2015
Návrh VZN č. .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2008- Štatút Obce Šenkvice v znení VZN č. 1/2010 16.11.2015
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - "Vodovod a dažďová kanalizácia - IBV Kozare I." 16.11.2015
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Šenkvice z dôvodu hodného osobitného zreteľa - nájomca Vetami... Pomoc a rozvoj duševného zdravia 12.11.2015
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Šenkvice z dôvodu hodného osobitného zreteľa - nájomca Charita Modra, n.o. 12.11.2015
Oznámenie o začatí územného konania OZ Pezinská II. 11.11.2015
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj stavebných pozemkov 23.10.2015
Dodatokč. 1 2015 k VZN Obce Šenkvice č. 1 2015 Zásady rozpočtového hospodárenia Obce Šenkvice 23.10.2015
Pozvánka na IV. riadne OZ v roku 2015 19.10.2015
Oznámenie- výrub dreviny 08.10.2015
Návrh dodatku č. 1 k VZN Obce Šenkvice č. 1/2015 Zásady rozpočtového hospodárenia Obce Šenkvice 05.10.2015
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu "Územný plán mesta Senec 23.09.2015
OZ Malokarpatský región- informácie, anketa Stratégie rozvoja Malokarpatského regiónu, súťaž o logo a pozvánka na stretnutie s občanmi 16.09.2015

Stránky