Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 14.03.2016
Verejná vyhláška- Rozhodnutie o zmene hranice uznaného spoločného poľovného revíru Šenkvice 10.03.2016
Pozvánka na I. riadne OZ v roku 2016 09.03.2016
Výberové konanie na nájom nebytových priestorov 09.03.2016
Návrh VZN č. .../2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Šenkvice č. 3/2008 29.02.2016
Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN Obce Šenkvice č. 1/2006 29.02.2016
Návrh VZN o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 29.02.2016
Oznámenie o zámere predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Západoslovenská distibučná, a.s. 29.02.2016
Oznámenie o zámere prenájmu majetku Obce Šenkvice 22.02.2016
Oznámenie - výrub drevín 15.02.2016
Oznam- umiestňovanie volebných plagátov 12.02.2016
Výberové konanie na nájom nebytových priestorov 09.02.2016
Oznam- výrub stromov 03.02.2016
Žiadosť o voľbu poštou- prenosný hlasovací preukaz 03.02.2016
Parlamentné voľby 2016 03.02.2016
Verejná vyhláška- stavebné povolenie 15.01.2016
Verejná vyhláška- zmena hraníc poľovného revíru Šenkvice 15.01.2016
Výberové konanie na nájom nebytových priestorov 15.01.2016
Výzva na voľby členov Rady školy pri MŠ v Šenkviciach 12.01.2016
Verejná vyhláška - Rozhodnutie 04.01.2016
Rozhodnutie o umiestnení stavby: Obytná zóna Šenkvice - Pezinská - Trlinská ul. 28.12.2015
VZN č. 7/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 16.12.2015
Vyhlásenie výberového konania na nájom nebytových priestorov 14.12.2015
Vyhlásenie výberového konania na nájom nebytových priestorov 14.12.2015
Pozvánka na VI. riadne OZ v roku 2015 10.12.2015
Voľby do NR SR 2016- delegovanie člena a náhradníka 10.12.2015
Verejná vyhláška - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri "Šenkvice" 10.12.2015
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania 09.12.2015
Výzva na doplňujúcu voľbu člena Rady školy pri ZŠ v Šenkviciach 07.12.2015
VZN č. 6/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Šenkvice č. 5/2008- Štatút Obce Šenkvice 03.12.2015

Stránky