Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Úradná tabuľa

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj stavebných pozemkov 01.12.2015
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šenkvice I. polrok 2016 30.11.2015
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku o za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2016 30.11.2015
Rozpočet na roky 2016-2017-2018 30.11.2015
Verejná vyhláška- Dodatočné stavebné povolenie 26.11.2015
Pozvánka na V. riadne OZ v roku 2015 26.11.2015
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní "Obytná zóna Šenkvice- Pezinská- Trlinská a Obytná zóna Šenkvice- Pezinská II" 19.11.2015
Návrh VZN č. .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2008- Štatút Obce Šenkvice v znení VZN č. 1/2010 16.11.2015
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - "Vodovod a dažďová kanalizácia - IBV Kozare I." 16.11.2015
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Šenkvice z dôvodu hodného osobitného zreteľa - nájomca Charita Modra, n.o. 12.11.2015
Oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Šenkvice z dôvodu hodného osobitného zreteľa - nájomca Vetami... Pomoc a rozvoj duševného zdravia 12.11.2015
Oznámenie o začatí územného konania OZ Pezinská II. 11.11.2015
Dodatokč. 1 2015 k VZN Obce Šenkvice č. 1 2015 Zásady rozpočtového hospodárenia Obce Šenkvice 23.10.2015
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj stavebných pozemkov 23.10.2015
Pozvánka na IV. riadne OZ v roku 2015 19.10.2015
Oznámenie- výrub dreviny 08.10.2015
Návrh dodatku č. 1 k VZN Obce Šenkvice č. 1/2015 Zásady rozpočtového hospodárenia Obce Šenkvice 05.10.2015
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu "Územný plán mesta Senec 23.09.2015
OZ Malokarpatský región- informácie, anketa Stratégie rozvoja Malokarpatského regiónu, súťaž o logo a pozvánka na stretnutie s občanmi 16.09.2015
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj stavebného pozemku 08.09.2015
Pozvánka na II. mimoriadne OZ v roku 2015 03.09.2015
Oznámenie- zámer navrhovanej činnosti 27.08.2015
Verejná vyhláška- rozhodnutie 24.08.2015
Oznámenie - výrub stromu 18.08.2015
Vyhlásenie - Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 12.08.2015
Oznámenie o strategickom dokumente- Územný plán mesta Senec 07.08.2015
Verejná vyhláška - Oznámenie 13.07.2015
VZN č. 5 2015 o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠZ a na žiaka ZŠ a ŠZ na rok 2015 02.07.2015
VZN č. 4 2015 o výške príspevkov v školách,školských výchovno vzdel. zariadeniach 02.07.2015
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj stavebných pozemkov 01.07.2015

Stránky