Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Úradná tabuľa

Pozvánka na II. mimoriadne OZ v roku 2016 18.05.2016
Záverečný účet obce Šenkvice za rok 2015 13.05.2016
Oznámenie o začatí prerokovania "Územného plánu obce Blatné - Zmeny a doplnky č. 1/2015" 13.05.2016
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie Západoslovenská distribučná, a. s. 13.05.2016
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 06.05.2016
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania 27.04.2016
Výzva na voľby členov Rady školy pri Základnej škole v Šenkviciach 21.04.2016
Pozvánka na I. mimoriadne OZ v roku 2016 21.04.2016
Verejná vyhláška - Odvolanie 19.04.2016
VZN č. 7/2016, ktorým sa ruší VZN Obce Šenkvice č. 1/2000 12.04.2016
VZN č. 6/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Šenkvice 12.04.2016
VZN č. 5/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 12.04.2016
VZN č. 4/2016 o určení názvov nových ulíc v Obci Šenkvice 12.04.2016
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania 05.04.2016
Pozvánka na II. riadne OZ v roku 2016 04.04.2016
VZN č. 3/2016, ktorým sa ruší VZN Obce Šenkvice č. 1/2006 21.03.2016
VZN č. 2/2016 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 21.03.2016
VZN č. 1/2016 o výške príspevkov v školách, školských výchovno vzdelávacích zariadeniach 21.03.2016
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho konania 21.03.2016
Návrh VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 18.03.2016
Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Šenkvice 18.03.2016
Návrh VZN o určení názvov nových ulíc v Obci Šenkvice 18.03.2016
Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN Obce Šenkvice č. 1/2000 18.03.2016
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva majetku 15.03.2016
Oznámenie - výrub drevín 14.03.2016
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 14.03.2016
Verejná vyhláška- Rozhodnutie o zmene hranice uznaného spoločného poľovného revíru Šenkvice 10.03.2016
Pozvánka na I. riadne OZ v roku 2016 09.03.2016
Výberové konanie na nájom nebytových priestorov 09.03.2016
Oznámenie o zámere predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Západoslovenská distibučná, a.s. 29.02.2016

Stránky