Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Úradná tabuľa

VZN č3.2015o výške príspevkov v školách,školských výchovno vzdel. zariadeniach 02.06.2015
Verejná vyhláška - Oznámenie 29.05.2015
Vyhlásenie výberového konania na "Odpredaj chaty a jej vnútorného vybavenia bez pozemku v k. ú. Modra, obce Modra okres Pezinok 28.05.2015
Pozvánka na II. riadne OZ v roku 2015 26.05.2015
Verejná vyhláška - o začatí vodoprávneho konania a upustení od miestneho zisťovania 11.05.2015
Návrh VZN o výške príspevkov v školách,školských výchovno vzdel. zariadeniach 11.05.2015
Návrh_VZN_o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ,...-2015 11.05.2015
Návrh VZN o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Obce Šenkvice 23.04.2015
Pozvánka na I. mimoriadne OZ v roku 2015 26.03.2015
Oznámenie - Prerušenie distribúcie elektriny 24.03.2015
Oznámenie - udelenie súhlasu na výrub stromov 20.03.2015
Oznámenie - udelenie súhlasu na výrub stromov 18.03.2015
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj stavebných pozemkov 27.02.2015
VZN č. 1/2015 zásady rozpočtového hospodárenia obce Šenkvice 27.02.2015
Pozvánka na I. riadne OZ v roku 2015 23.02.2015
Oznámenie o prijímaní detí do Materskej školy v Šenkviciach 16.02.2015
Výsledky hlasovania v referende o rodine 11.02.2015
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Šenkvice č. 1/2015 Zásady rozpočtového hospodárenia Obce Šenkvice 11.02.2015
Stanovisko k "Správe o hodnotení navrhovanej činnosti "Splyňovacia elektráreň Pezinok" 10.02.2015
Prechod na nový odorant zemného plynu 10.02.2015
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šenkvice na I. polrok 2015 10.02.2015
Oznámenie o zámere predaja pozemku Obce Šenkvice z dôvodu hodného osobitného zreteľa 06.02.2015
Zmena miesta verejného prerokovania "Splyňovacia elektráreň Pezinok 04.02.2015
ZSE - Výzva - orezy drevín v ochrannom pásme 04.02.2015
Výberové konanie na nájom nebytových priestorov 12.01.2015
Oznámenie - Správa o hodnotení navrhovanej činnosti "Splyňovacia elektráreň Pezinok" 12.01.2015
Dopravný úrad - Rozhodnutie 22.12.2014
VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 16.12.2014
Oznámenie - udelenie súhlasu na výrub 1 ks stromu 15.12.2014
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie Západoslovenská distribučná, a. s. 11.12.2014

Stránky