Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Úradná tabuľa

Výsledky hlasovania v referende o rodine 11.02.2015
Stanovisko k "Správe o hodnotení navrhovanej činnosti "Splyňovacia elektráreň Pezinok" 10.02.2015
Prechod na nový odorant zemného plynu 10.02.2015
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šenkvice na I. polrok 2015 10.02.2015
Oznámenie o zámere predaja pozemku Obce Šenkvice z dôvodu hodného osobitného zreteľa 06.02.2015
ZSE - Výzva - orezy drevín v ochrannom pásme 04.02.2015
Zmena miesta verejného prerokovania "Splyňovacia elektráreň Pezinok 04.02.2015
Oznámenie - Správa o hodnotení navrhovanej činnosti "Splyňovacia elektráreň Pezinok" 12.01.2015
Výberové konanie na nájom nebytových priestorov 12.01.2015
Dopravný úrad - Rozhodnutie 22.12.2014
VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 16.12.2014
Oznámenie - udelenie súhlasu na výrub 1 ks stromu 15.12.2014
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie Západoslovenská distribučná, a. s. 11.12.2014
Pozvánka na I. riadne OZ v roku 2014 10.12.2014
Pozvánka na slávnostné verejné zasadnutie OZ v roku 2014 03.12.2014
Návrh VZN o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Obce Šenkvice 02.12.2014
Rozpočet na roky 2015 - 2017 28.11.2014
Návrh VZN o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach 28.11.2014
Výsledky komunálnych volieb 2014 16.11.2014
Oznámenie - o začatí konania o zmene ochranných pásiem a o upustení od ústneho konania 12.11.2014
Verejná vyhláška - Rozhodnutie 28.10.2014
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 27.10.2014
Verejná vyhláška - Oznámenie - o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania 24.10.2014
Pozvánka na IV. mimoriadne OZ v roku 2014 23.10.2014
Verejná vyhláška - Rozhodnutie 21.10.2014
Oznámenie o zámere predaja pozemku Obce Šenkvice z dôvodu hodného osobitného zreteľa 06.10.2014
Komunálne voľby 2014 - volebné okrsky, kandidátne listiny poslanci, starosta 01.10.2014
Verejná vyhláška - Oznámenie - o začatí vodoprávneho konania a upustení od ústneho pojednávania 26.09.2014
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prevod vlastníctva majetku - pozemkov na zástavbu samostatne stojacich rodinných domov 24.09.2014
Oprava prepadu cesty na Cerovskej ulici v Šenkviciach 23.09.2014

Stránky