Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

ZAKÚPENIE KOMPOSTÉROV V OBCI ŠENKVICE

komposter-logo-velke

 

 

  

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

www.op-kzp.sk

 

Názov projektu Názov projektu: Zakúpenie kompostérov v obci Šenkvice

Kód projektu:310011L464

 

 

Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Šenkvice. Hlavnou aktivitou projektu je „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov“. Realizácia hlavnej aktivity projektu sa predpokladá na 6 mesiacov. Za uvedené obdobie dôjde k obstaraniu 1581 kompostérov pre domácnosti a 176 pre obec. Poskytnutím kompostérov občanom sa zjednoduší prístup k možnosti zhodnocovať BRKO a rátame s nárastom jeho zhodnotenia. Realizovaním projektu sa zlepší životné prostredie a to hlavne odstránením divokých skládok domového biologicky rozložiteľného odpadu a ukončenie spaľovania zelene z parkov a záhrad.

Stručný popis projektu: Hlavnou aktivitou projektu je „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov“. Realizácia hlavnej aktivity projektu sa predpokladá na 6 mesiacov. Za uvedené obdobie dôjde k obstaraniu 1757 ks 900 l kompostérov, z toho bude 1740 ks pre domácnosti a 17 ks kompostérov pre obec. Vzhľadom k tomu, že v Obci Šenkvice sa nachádza približne 1800 rodinných domov, ktoré by sme chceli vybaviť kompostérmi a v priemere pri každom sa nachádza 7á zelene, prepočtom sme dospeli k výsledku, že plocha, z ktorej sa bude kompostovať je približne 1 260 000 m2.Poskytnutím kompostérov občanom sa zjednoduší prístup k možnosti zhodnocovať BRKO a rátame s nárastom jeho zhodnotenia. Kompostéry by boli umiestnené na záhradách občanov vlastniacich rodinné domy a pri obecných budovách, ktoré produkujú BRKO (MŠ, ZŠ, KD) a cintorínoch. V rámci odpadového hospodárstva má Obec Šenkvice vybudovaný zberný dvor, na ktorý občania obce vyvážajú odpad do zberných kontajnerov. Na BRKO máme na zbernom dvore pristavené 2 kontajnery, ktoré po naplnení vyváža firma P+K, s.r.o. Zároveň firma P+K, s.r.o má v obci svoj areál zberných surovín, kde tiež občania Šenkvíc môžu bezplatne vyvážať BRKO.

Realizácia projektu je v súlade s PHSR obce a jej prioritnými rozvojovými oblasťami. Projekt priami napĺňa Opatrenie 1.3 Investície do životného prostredia, Aktivita Zavedenie separovaného zberu biologického odpadu, podpora kompostovania v domácnostiach. Projekt je tak isto v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 -2020, PO 5: Životné prostredie, zmeny klímy a obnoviteľné zdroje 5energie. Aktivita má za cieľ dosiahnuť zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podporiť predchádzanie vzniku odpadov. Projekt je v súlade s Programom odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020 a prispeje k naplneniu cieľa pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady - do roku 2020 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 35% z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995.

Po ukončení realizácie projektu bude udržateľnosť projektu zabezpečená prostredníctvom VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šenkvice. VZN vymedzuje práva a povinnosti orgánov obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu a prepravy. Obec vypracuje systém na protokolárne odovzdanie kompostérov domácnostiam, ako aj bude zabezpečovať kontrolu technického stavu a využitia kompostérov. Od realizácie projektu žiadateľ očakáva zníženie objemu komunálneho odpadu, čo bude mať pozitívny vplyv na rozpočet obce, z ktorého sa spolufinancuje zvoz a zneškodnenie odpadu. Realizovaním projektu sa zlepší životné prostredie a to hlavne odstránením divokých skládok domového biologicky rozložiteľného odpadu a ukončenie spaľovania zelene z parkov a záhrad.

 

Zazmluvnená výška NFP: 164 350,00 EUR