Pohlad 1 Pohlad 2 Pohlad 3

Nachádzate sa tu

Zberný dvor

Zameranie: Zber vybraných druhov odpadov od občanov obce Šenkvice

Prevádzkovateľ: OBEC ŠENKVICE, Námestie Gabriela Kolinoviča č. 5, Šenkvice

Umiestnenie: ul. Jagned,parc.č.326/2, 326/3 ( vedľa ČOV Šenkvice )

Prevádzková doba:

(november – marec)

Utorok   od 15,00   do 18,00 hod.

Štvrtok   od 15,00   do 18,00 hod.

Sobota   od  8,00   do 12,00 hod.

(apríl– október)

Utorok   od 16,00   do 19,00 hod.

Štvrtok   od 16,00   do 19,00 hod.

Sobota   od  8,00    do 14,00 hod.

 

Mapka:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Odoberané druhy odpadov

20 01 01 papier a lepenka ostaný
20 01 02 sklo ostaný
20 01 10 šatstvo ostaný
20 01 11 textílie ostaný
20 01 39 plasty ostaný
20 01 40 kovy ostaný
20 02 02 zemina a kamenivo ostaný
20 03 07 objemný odpad ostaný
20 01 13 rozpúšťadlá nebezpečný
20 01 14 kyseliny nebezpečný
20 01 15 zásady nebezpečný
20 01 17 fotochemické látky nebezpečný
20 01 19 pesticídy nebezpečný
20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky nebezpečný
20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky nebezpečný
20 01 21 žiarivky a iný obsahujúci ortuť nebezpečný
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky nebezpečný
20 01 33 batérie, akumulátory uvedené v 16 6 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie nebezpečný
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23obsahujúce nebezpečné časti nebezpečný
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 ostatný
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad ostatný
16 01 03 opotrebované pneumatiky ostatný

2.) Areál je určený pre občanov ObceŠenkvice. Nie je určený pre podnikateľské účely pre právnické osoby, firmy, organizácie.

3.) Poplatok za uloženie odpadupredstavuječiastku vo výške2€/osoba/denne do váhy 100 kg/denne/osoba.

4.) Jednotlivé druhy odpadu sa v areáli ukladajú do príslušných veľkoobjemových kontajnerov

5.) Za udržovanie čistoty a poriadku v areály dočasného uloženia zložiek komunálneho odpadu, dozerať na dôsledné triedenie a ukladanie odpadu podľa druhu jednotlivých veľkoobjemových kontajnerov zodpovedá Obec Šenkvice – zodpovedná osoba.

 

 

ERB.PNG

                                  PREPOČTOVÁ TABUĽKA DROBNÝCH STAVEBNÝCH ODPADOV
         
                                v zmysle usmernenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky      
           
Charakter odpadu Váha za 1 m3 Cena za 1m3 ocenený sadzbou v zmysle VZN * Fúrik ** (objem=0,06 m3) Prívesný vozík ***(objem=0,7 m3) Vrece ****(objem=0,08 m3)
Betón cementový 2400 kg 48,00 € 2,88 € 33,60 € 3,84 €
Dechtová lepenka 1100 kg 22,00 € 1,32 € 15,40 € 1,76 €
Dlaždice a obkladačky 2000-2300 kg 43,00 € 2,58 € 30,10 € 3,44 €
Kamenná drvina 1500-1800 kg 33,00 € 1,98 € 23,10 € 2,64 €
Keramická dlažba 2000 kg 40,00 € 2,40 € 28,00 € 3,20 €
Kvádre 1300 kg 26,00 € 1,56 € 18,20 € 2,08 €
Linoleum 1200 kg 24,00 € 1,44 € 16,80 € 1,92 €
Obkladacie dosky 2300 kg 46,00 € 2,76 € 32,20 € 3,68 €
Odpad z demolácií 1600 kg 32,00 € 1,92 € 22,40 € 2,56 €
Odpadová dechtová lepenka 1100 kg 22,00 € 1,32 € 15,40 € 1,76 €
Piesok 2000 kg 40,00 € 2,40 € 28,00 € 3,20 €
Sadrokartón 750 kg 15,00 € 0,90 € 10,50 € 1,20 €
Sádrové dosky 800-1200 kg 20,00 € 1,20 € 14,00 € 1,60 €
Sklo s drôtenou vložkou 2700 kg 54,00 € 3,24 € 37,80 € 4,32 €
Sklolaminát 1850 kg 37,00 € 2,22 € 25,90 € 2,96 €
Stavebná suť - zmes 1200-1500 kg 18,00 € 1,08 € 12,60 € 1,44 €
Strešné krytiny - cementové 2300 kg 46,00 € 2,76 € 32,20 € 3,68 €
Strešné krytiny - pálené 1800 kg 36,00 € 2,16 € 25,20 € 2,88 €
Tehlová drvina 1200 kg 24,00 € 1,44 € 16,80 € 1,92 €
Tehly odľahčené 1700 kg 34,00 € 2,04 € 23,80 € 2,72 €
Tehly plné 1800 kg 36,00 € 2,16 € 25,20 € 2,88 €
Tvárnice plné betónové 2200 kg 44,00 € 2,64 € 30,80 € 3,52 €
Tvárnice pórobetónové 600 kg 12,00 € 0,72 € 8,40 € 0,96 €
Tvárnice škvárobetónové 1500 kg 2,00 € 0,12 € 1,40 € 0,16 €
Umakart 1400 kg 28,00 € 1,68 € 19,60 € 2,24 €
Výkopová zemina 1500-1800 kg 33,00 € 1,98 € 23,10 € 2,64 €
           
* - sadzba za 1kg drobného stavebného odpadu je 0,02 Eur v zmysle VZN Obce Šenkvice
** - objem = 60 l/0,06 m3; nosnosť max. 250 kg      
***- objem = 0,7 m3 (2 x 1,2 x 0,3 m); nosnosť max. 750 kg      
**** - objem = 0,08 m3 (0,5 x 0,4 x 0,4 m)